سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
سمانه مقیمی – کارشناس ارشد مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده:
امروزه مبلمان شهری از اصلی ترین مفاصل ارتباطی شهروند با شهر است. ابزاری که علاوه بر رفع نیاز احساس رضایت ایجاد می کند. در واقع زیباترین فضای شهری که اساس شهرسازی امروز است، بدون عناصر مبلمان شهری، ارتباط با شهروندان و استفاده کنندگان برقرار نخواهد کرد. در این رساله با تأکید بر دیدگاه های نظری مردم شناسی فرهنگ پایین شهر و بالای شهر اراک و بررسی رابطه فرهنگ ساکنین این مناطق با مبلمان شهری، میزان خوانایی، تأثیر کیفیت و چگونگی مبلمان شهری بر هویت یابی مناطق شهری و عملیاتی کردن نظریه میان رشته ای معماری در تحقیقات مردم شناسی شهری، و گرایش فنون جمع آوری اطلاعات به روش میدانی مورد بررسی قرار می گیرد. مقایسه مبلمان شهری در دو منطقه و معانی ناشی از آنها، تأثیر فرهنگ در تنوع مبلمان شهری و تأثیر مبلمان شهری در خوانایی مناطق مورد مطالعه مواردی بودند که بررسی شدند. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و منفی فرهنگ در چیدمان و تنوع مبلمان هر منطقه، تأثیر بیشتر مبلمان شهری در خوانایی لبه ها، گره ها و راه های مناطق بالا شهر نسبت به مناطق پایین شهر و القای معانی چون هویت، ثروت، نابرابری ها و … است.