مقاله مطالعه مرگ و مير و بافت شناسي پوست لارو تازه تفريخ شده ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius)، قرارگرفته در معرض اشعه UV-B که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه ۹۹ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه مرگ و مير و بافت شناسي پوست لارو تازه تفريخ شده ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius)، قرارگرفته در معرض اشعه UV-B
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشعه UV-B
مقاله ماهي آزاد درياي خزر
مقاله هيستولوژي
مقاله پوست
مقاله لارو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غني زاده كازروني انسيه
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده صابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير اشعه UV-B بر ساختار پوست و ميزان تلفات در لاروهاي تازه تفريخ شده ماهي آزاد درياي خزر مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا تخم هاي چشم زده (۲ روز مانده به تفريخ) در سه تيمار ۳۵۰ تايي شامل: گروه کنترل (بدون (UV-B و تيمارهاي۶۸/۷۵ µw/cm2 و ۸۳/۹۴ ازUV-B مورد آزمايش قرار گرفتند. در طول دوره تمام تيمارها زير نايلون سياه قرار داده شدند تا از نور خورشيد به دور باشند. در دو تيمار ,UV-B تمام لارو‌هاي هچ شده تا روز نهم تلف شدند. روند تلفات در ابتدا بطي بوده و به طور ناگهاني از روز ۶ افزايش بارزي را نشان داد. در تيمار کنترل تلفات قابل ملاحظه ‌اي مشاهده نشد. در بررسي ‌هاي بافت‌ شناسي در تيمار‌هاي  UV-B تغيير تعداد سلولهاي موکوسي روندي سينوسي داشت به طوري که از روز ۱-۵ کاهش، به دنبال آن تا روز هفتم افزايش و مجددا در روز ۸ و  9 کاهش مشاهده گرديد. به طور کلي تعداد سلولهاي موکوسي در روز نهم به طور معنا‌داري کمتر از روز اول بوده و سايزشان نيز کوچکتر بود. روند تغييرات در تيمار شاهد کاهشي بود. تغييرات درصد سلولهاي موکوسي ترشح کننده، برعکس روند تغييرات تعداد سلولهاي موکوسي بود. قطر اپيدرم نيز تا روز ۷ روندي افزايشي و به دنبال آن در روز‌هاي ۸ و ۹ روندي کاهشي را نشان داد که اين روند در تيمار شاهد افزايشي بود. در کل تغييرات ضخامت اپيدرم معنا‌دار نبود. در تمام اين موارد تيمار شاهد تفاوت معنا‌داري را با تيمار‌هاي UV-B نشان داد اما بين دو دز به کار رفته از ,UV-B  تفاوت معنا‌داري مشاهده نشد. در تيمار‌هاي UV-B همچنين ريزش اپيدرم، سلولهاي آفتاب سوخته، نکروز و ايجاد شکاف بين اپيدرم و غشاء پايه مشاهده گرديد.
مطالعات مختلف نشان داده‌اند که زمان ساخته شدن سلولهاي موکوسي در ماهيان مختلف ۴-۶ روز است و در اين مطالعه اين زمان وجود داشته و افزايش تعداد سلولهاي موکوسي نيز در روزهاي آخر ديده شد اما، نسبت به روز‌هاي اول به طور معنا‌داري کمتر و کوچکتر بودند. با اين حال شدت آسيب‌ها به پوست آنقدر زياد بود که تلفات ناگهاني در اواخر دوره مشاهده گرديد.