سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسیم علوی – کارشناس ارشد هواشناسی دانشگاه تهران – موسسه ژئوفیزیک – گروه هواشنا
علی اکبری بیدختی – دانشیار گروه فیزیک فضا دانشگاه تهران – موسسه ژئوفیزیک – گروه هواشنا
عباسعلی مجبوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی دانشگاه تهران – موسسه ژئوفیزیک – گر

چکیده:

دره رود سپیدرود در رشته کوههای البرز به عنوان معبر باریکی است که در آن شارش هوا با سرعت و انرژی قابل ملاحظه ای جریان می یابد و باعث وزش بادهای گپ شدیدی در شهرهای مسیر خود همچون رودبار و منجیل می گردد . در این مقاله ابتدا مجموعه مشاهدات پیرامون گپ سفیدرود بررسی گردیده است و سپس بر پایه آن مدلی هیدرولیکی بکار می رود که در آن نقش پارامترهای تاثیر – – گذار برروی شارش درون گپ اعمال گردیده است . گرادیان فشار در طول کانال عامل اصلی ایجاد این جریان است و با شدت یافتن آن اثر اصطکاک نیز بارز می گردد . اثرات گردشهای محلی منطقه ای مانند : فون، نسیم دریا و باد دشت – کوه بر این جریان قابل ملاحظه است که باعث وزش بادهای شدیدی در تابستان در روز هنگام می شوند . تحلیل مقیاس نشان می دهد که شارش درون گپ در فصل زمستان که گردشهای محلی ضعیف هستند از معادله برنولی تبعیت می کند که با مشاهدات سازگار است .