مقاله مطالعه مشكلات رفتاري كاركنان وظيفه يك يگان سازمان نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت منابع انساني از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه مشكلات رفتاري كاركنان وظيفه يك يگان سازمان نظامي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمت سربازي
مقاله رفتارهاي شغلي
مقاله كاركنان وظيفه
مقاله سرباز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهي بوزنجاني برزو
جناب آقای / سرکار خانم: حسن بيگي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: هوشنگي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت فوق العاده و بسيار مهمِ دوران خدمت سربازي و نيز جوان بودن اغلب داوطلبان خدمت زير پرچم؛ پرداختن به مسايل و مشكلات رفتاري سربازان وظيفه؛ بسيار ضروري به نظر مي رسد. مقاله حاضر در راستاي اجراي پژوهشي به منظور مطالعه مشكلات و مسايل رفتاري سربازان وظيفه در يك يگان سازمان نظامي و دسته بندي و شناخت دقيق اين عوامل ارايه شده است. هدف اين پژوهش، شناسايي و بررسي ميزان اهميت هر يك از عوامل تاثيرگذار بر ايجاد مشكلات رفتاري كاركنان وظيفه و دست يابي به راه كارهايي در جهت كاهش اين گونه رفتارها مي باشد. براي دست يابي به يك الگوي جامع در اين زمينه، از سه حوزه نظري علوم روان شناسي، جامعه شناسي و مديريت استفاده شده و عوامل تاثيرگذار بر ايجاد رفتارهاي مخرب از سوي سربازان وظيفه دسته بندي شده است. براي تجزيه و تحليل آماري داده هاي تحقيق، از دو آزمون تحليل عامل اكتشافي و فريدمن استفاده شده است. هم چنين، براي تعيين ميزان هم بستگي بين عوامل از آزمون هم بستگي پيرسون استفاده شده است. نتايج حاصل حاكي از آن است كه در ۵ عامل با ترتيب اهميت نسبي: عوامل مديريتي (رفتارهاي تعاملي مخرب فرماندهان با سربازان)، عوامل فردي (رفتارهاي مخرب شغلي سربازان)، عوامل كنشي (رفتارهاي تعاملي مخرب سربازان در محيط پادگان)، عوامل روان شناختي و عوامل ساختار سازماني، بر ايجاد مشكلات رفتاري سربازان وظيفه تاثيرگذار است. نتايج آزمون هم بستگي پيرسون نيز معنادار بودن رابطه بين عوامل پنج گانه فوق را با ايجاد مشكلات رفتاري كاركنان وظيفه تاييد كرده است.