سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
آرش خادمیان – کارشناس ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
ساره خردمند – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، کارشناس مهندسی فضای سبز
حامد زال نژاد – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری
محسن سینکا کریمی – کارشناس ارشد علوم دامی

چکیده:
در این تحقیق جهت بررسی کیفیت عسل در غرب مازندران پارامترهای مهم بیوشیمیایی نظیر سنجش قندهای اختصاصی، هیدروکسی فورفورال ، فعالیت آنزیمهای دیاستاز، اینورتاز و پارامترهای فیزیک و شیمیایی نظیر خواص رطوبت مورد بررسی قرار گرفت . ۴۰ نمونه از ۱۰ منطقه (استانهای گیلان ، مازندران ، گلستان و آذربایجان) بطور تصادفی انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفت . در ضمن اطلاعاتی در خصوص رویش گیاهی ، ارتفاع ، درصد رطوبت نسبی و مقدار تحصیلات زنبوردار تهیهشد . سنجش ها دوبار تکرار شده و آنالیز آماری به روش تجزیه واریانس و آزمون مقایسه میانگین دانکن با احتساب دامنه اطمینان ۹۵ و ۹۹ درصد با استفاده از نرم افزار Spss انجام شد و مشخص شد که بین داده های قندهای اختصاصی، هیدروکسی فورفورال ، فعالیت دیاستاز ، اینورتاز ، خواص رطوبت تفاوت معنی دار مشاهده شد (۰٫۰۱>=p) . همچنین مقدار قند کلی (۱۹/۵%) ، گلوکز (۱۳%) و رطوبت (۲۲%) در عسل جنگل طالش بیشترین مقدار را داشته ، در حالیکه عسل آویشن گیلان کمترین مقدار قند کلی را نشان داد (۴%) . همین طور مقدار ساکارز در عسل بهشهر بیشترین مقدار را داشته (۱/۳۳%) در حالیکه در عسل چیچک لواهر و طالقان کمترین مقدار را نشان داده است (۱/۲۷%) و مقدار فورفورال در عسل چیچک لواهر بیشترین مقدار را داشته (۳۹/۸۷mg/kg) در حالیکه در عسل گون گلستان کمترین مقدار را نشان داده است (۱۴/۳%).