مقاله مطالعه مقايسه اي برخي از شاخصهاي يوني و متابوليکي خون در مولدين ماده ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۵۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه مقايسه اي برخي از شاخصهاي يوني و متابوليکي خون در مولدين ماده ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفيد رود
مقاله ماهي سفيد
مقاله Rutilus frisii kutum
مقاله مولدين
مقاله شاخص هاي خوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي ثابت سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امينيان فتيده باقر
جناب آقای / سرکار خانم: گرگين سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه مقادير پارامترهاي يوني (سديم، پتاسيم، كلسيم و منيزيم) و عوامل متابوليتي (كلسترول، پروتئين كل و گلوكز) در پلاسماي خون تعداد ٣٥ قطعه مولدين ماده رسيده و ٤٥ قطعه مولد در حال رسيدگي ماهي سفيد صيد شده از رودخانه سفيدرود ناحيه بندركياشهر تعيين و مقايسه گرديد. خونگيري از ناحيه انتهاي باله مخرجي و سياهرگ ساقه دمي بعمل آمد و شاخص هاي يوني خون با روشهاي استاندارد آزمايشگاهي موجود مورد سنجش قرار گرفتند. در هر گروه از مولدين رسيده و در حال رسيدگي به ترتيب يونهاي سديم (۱۸۰٫۰۷-۱۷۸٫۹۳ mmol/l)، کلسيم (۳٫۶-۲٫۴ mmol/l)، پتاسيم (۳٫۲-۲٫۹ mmol/l) و منيزيم (۱٫۷۵±-۲٫۱۳ mmol/l) بيشترين تا کمترين ميزان غلظت کلسترول (۱۸۸۲٫۱۸-۲۳۲۱٫۳۲ mg/dl) بيشتر از گلوکز (۱۲۶۶٫۶۷-۱۶۵۳٫۷۳ mg/dl) و گلوكز بيشتر از پروتئين (۴۴٫۱۳-۲۸٫۰۴ mg/dl) بود. نتايج مطالعه مقايسه اي بيانگر اين مي باشند كه تفاوت غلظت مقدار يون كلسيم و ميزان پروتئين كل در دو گروه مولدين معني دار بود (p<0/01) بطوريكه غلظت كلسيم و پروتئين كل به ترتيب (۳٫۶±۰٫۳ و ۴۴٫۱۳±۱۸٫۷۲) در گروه مولدين در حال رسيدگي بيشتر از مولدين رسيده (۲٫۴±۰٫۵ و ۲۸٫۰۴±۱۹٫۶۲) بوده است. همچنين مقدار گلوكز و كلسترول هم در دو گروه مولدين اختلاف معني داري داشت (p<0/01) به گونه اي كه در مولدين رسيده ميزان گلوكز و پتاسيم به ترتيب (۲٫۹ mmol/l-۱۶۵۳.۷۳mg/dl) گلوكز بيشتر و پتاسيم كمتر از مولدين در حال رسيدگي (۱۲۶۶٫۶۷ mg/dl و۳٫۲ mmol/l ) اندازه گيري شد. اما بين غلظت ساير پارامترهاي يوني سديم و منيزيم در اين دو گروه ماهيان مولد اختلاف معني داري مشاهده نشد (p>0.05).