سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالرحمن بهرامی – مدیر گروه بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
حسین محجوب – مدیر گروه آمار حیاتی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
آذین حیدر بیگی – کارشناس بهداشت حرفه‌ای – ما به نفت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

در این تحقیق بررسی علائم مشاهده تنفسی و تغییرات ظرفیت‌های در کارگران صنایع سفال، سرامیک، سنگ بری و سنگ کوبی مرضیه بی‌ارتباط این علایم با نوع حرفه، سابقه کار، عادت سیگار کشیدن و میزان آلودگی هوای محیط کار به گردوغبار مدنظر بوده است ۳۲۰ کارگر مرد شاغل در صنایع سفال، سرامیک، سنگ بری و سنگ کوبی و سد ۲۰ نفر شاغل که به فعالیت‌های تجاری اشتغال داشت و هیچ گونه مواجهه با گردوغبار سیلیس نداشته‌اند عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفته‌اند. گروه شاهد از نظر قد، سن، محل زندگی به عادت سیگار کشیدم و گروه کارگران مطابقت داشته‌اند. مقادیر FEV و ,% ۱ VC , FEV1 , FVC توسط اسپرومتر ۳۰۰ Fukada ST و با رعایت ضوابط در این دو گروه اندازه‌گیری شد. برای اندازه‌گیری میزان گردوغبار کلی نظرات قابل استنشاق هوای محیط کار نیز از پمپ نمونه‌برداری ۳۰ – ۲۲۴ SKC و یک مینی سیکلون SKC با رعایت ضوابط کالیبراسیون و اندازه‌گیری استفاده گردید. جهت آنالیز اطلاعات از نرم‌افزارهای Spcc و EPI6 برای مقایسه علائم مشاهده تنفسی کار گرم و گروه شاهد از آزمون‌های فیشر و Chi-Square و جهت نمایش تفاوت پارامترهای تنفسی هر گروه و همین‌طور به کارگران * در بسیاری از آزمون T استفاده شد. علائم مشاهده در کارگران سنگ کوبی بیش از کارگران صنایع سفال، سرامیک و سنگ بری و در کارگران صنایع سفال، سرامیک و سنگ بری بیش از گروه شاهد بود. بین مقادیر FVC و FEV1 کارگران صنایع سفال، سرامیک و سنگ بری باسابقه کار کمتر از ۱۰ سال با گروه شاهد تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. اما تفاوت بین مقادیر FEV1 کارگران سنگ کوبی با گروه شاهد معنی‌دار بود. در کارگران صنایع سفال، سرامیک و سنگ بری با مقایسه کار نیست – ۱۰ سال نیز تفاوت بین مقادیر FVC و FEV1 با گروه شاهد معنی‌دار نبود اما بین مقادیر FVC و FEV1 کارگران سنگ کوبی با سابقه کار ۲۰ – ۱۰ سال با گروه شاهد تفاوت معنی‌داری وجود داشت. تفاوت مقدار FVC در کارگران صنایع سفال با سابقه بیش از ۲۰ سال با گروه شاهد معنی‌دار نبود اما تفاوت مقادیر فوق FVC کارگران صنایع سرامیک و سنگین بری با سابقه بیش از ۲۰ سال با گروه شاهد و نیز تفاوت مقادیر FEV1 کارگران صنایع صافات، سرامیک و سنگ بری با سابقه کار پیش‌ازاین سال با گروه شاهد معنی‌دار بود و هیچ یک از کارگران صنایع سنگ کوبی سابقه کاری بیش از ۲۰ سال نداشتن. در بین مقادیر FVC کارگران سیگاری و غیر سیگاری صنایع سنگ بری و سنگ بری با یکدیگر و با گروه شاهد تفاوت معنی‌داری وجود نداشت و ما بین مقادیر FEV1 کارگر سیگاری و غیر سیگاری سنگ کوبی با هم و با گروه شاهد اختلاف معنی دار بود. مقادیر FEV1 در بین کارگر رسیده و غیر سیگاری صنایع سنگ بری نیز با یکدیگر و با گروه شاهد اختلاف معنی داری نداشت. تفاوت مقادیر در صد FEV1 کارگران سیگاری دقیق سیگاری سنه سفال با یکدیگر و با گروه شاهد معنی‌دار نبود اما این تفاوت در مورد کارگران سنگ کوبی سیگاری و غیر سیگاری با یکدیگر و با گروه شاهد معنی‌دار بود. غلظت گردوغبار قابل استنشاق و همین‌طور گردوغبار کلی در صنایع سنگ کوبی ۹۲-۱۲ باربیش از صنایع سفال سرامیک و سنگبری بود. در این مطالعه مشخص گردید مقدار کاهش در ظرفیت‌های ریوی FEV1 ، FVC و % FEV1 بستگی به غلظت ذرات تنفسی و سابقه کار دارد. نوع درستکار در انتشار زمان تحصیل بسزایی دارد. کارگران صنایع سن کوبی پیش از کارگران صنایع سفال، سرامیک و سنگ بری مورد مطالعه در معرض ابتلا به سیلیکوزیس قرار دارد. و در صنایع سفال، سرامیک و سنگ بری احتمال ابتلا به سیلیکوزیس در کارگرانی که سابقه کار بیش از ۲۰ سال دارد بیشتر است .