سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چکیده:

امروزه ارزشهای سازمانی درتحقیقات بسیارزیادی موردبررسی قرارگرفته اند . دراین پژوهش که یک پژوهش بین رشته ای می باشد سعی کرده ایم مدلی رابرمبنای چارچوب اخلاقی راس معرفی نما ییم که امروزه درفلسفه اخلاق مورد توجه وبررسی قراردارد . براساس اصول اخلاقی راس که ازنوع تک ثرگرا می باشد باید وظایف بدیهی و اولیه و وظایفعملی را ازهمدیگر متمایز کنیم . وظایف عملی برخلاف وظایف بدیهی راهنمای عمل هستند و می توانند شخص را برای رسیدن به قضاوت اخلاقی منصفانه راهنم ایی کنند . مدلی که دراین مقاله معرفی می شود برای مقایسه و تحلیل ارزشهای سازمانی متفاوت مورداستفاده قرارمی گیرد . برای محسوس ساختن این مدل ، ارزشهای سازمانی بدست آمده از شرکتهای آسیا یی، اروپایی و آمریکا یی را با این مدل مقایسه کرده ایم . ما به این نتیجه رسیده ایم ک ه براساس آنچه مدل نشان می دهد تفاوتهای معنی دار بین سه قاره درخصوص ارزشهای اخلاقی وجود دارد.