سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
مهرداد کمالی سنزیقی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
افشین قلیچی –
رضوان موسوی ندوشن –
یوسف سلیمانی –

چکیده:
هدف از انجام این تحقیق بررسی مقایسه ای تنوع زیستی و تراکم جوامع زئوپلانکتونی استخرهای موجود در مزارع مختلف پرورش ماهیان گرم آبی در شرق استان گلستان منطقه شهر گنبدکاووس می باشد. این تحقیق در طول یک دوره پرورش به ۵ ماه از فرودین تا مرداد ماه در سال های ۱۳٩۲- ۱۳٩۱ صورت گرفت. در مجموع طی تعداد ۳۱ جنس از چهار گروه مختلف کوپه پودها، کلادوسراها، پروتوزوآها و روتیفرها به ترتیب با۱۱و۹و۸و۳ جنس مورد شناسایی و شمارش قرار گرفت. طبق بررسی های صورت گرفته تراکم این جوامع در استخرهای مختلف دارای دامنه ۳ ۰۵٨ عدد در لیتر بود. بطوری که استخرهای شماره ۲و۶و۳و۵و۱و ۴ و ٧ به ترتیب دارای بالاترین و کمترین میزان تراکم بودند. همچنین بر اساس آنالیزهای آماری صورت گرفته اختلاف معنی دار، بین میانگین تراکم نهایی استخرهای مختلف مشاهده شده است (P<0.05) . با توجه به بررسی جوامع زئوپلانکتونی در طول دوره پرورش مشاهده گردید که از ابتدای دوره پرورش فروردین ماه با ۰۴۳ عدد در لیتر( تا انتهای دوره )مرداد ماه با ۶٧ عدد بر لیتر روند تراکم به صورت نزولی بود. همین طور با توجه به بررسی های آماری اختلاف معنی دار، بین ماه های مختلف مشاهده شد (P<0.05) . با توجه به نتایج بدست آمده می توان دلایل این تفاوت ها را ترکیبی از عوامل مدیریت مزرعه، تراکم و وزن رهاسازی متفاوت، نوع بستر رسوبات، میزان غلظت مواد مغذی، شرایط ظاهری استخرها، سن و دیگر فاکتورهای محیطی غالب در مکان مزرعه و استخرها همچون فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب باشد