سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهره جمالی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر،
مسعود هدایتی فرد – استادیار گروه شیلات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

امروزه آبزی پروری نقش مهمی در تامین پروتئین سفید در جهان دارد. کیفیت آب و کنترل آن مهمترین فاکتور ها در پرورش ماهی می باشندHorvath و همکاران ( ۱۹۹۰ ) و اسماعیلی ساری ( ۱۳۸۳ ) بیان کردند که پرورش ماهی موفق، از تعادل شیمیایی آب متاثر می شود. تعداد زیادی مزرعه ماهی، آب بندان و استخر طبیعی بزرگ در نواحی شمالی ایران به خصوص در مازندران وجود دارد. جایی که یکی از مهم ترین استان ها برای پرورش ماهیان گرمابی مثل کپور ماهیان Cyprinidae) می باشند. در تحقیق حاضر پارامتر های هیدروشیمیایی در دو آب بند طبیعی مطالعه شدند و فاکنور ها با همدیگر و همچنین با شرایط استاندارد مقایسه شدند . موقعیت این دو استخر در شرق و غرب استان مازندران قرار دارند . در تحقیق حاضر دوآب بند طبیعی علمدار در شهر بابل ( غرب منطقه) و مهدشت در شهر ساری ( شرق منطقه) مقایسه شده اند. مساحت هر دو استخر در ساری و بابل ۱۵ هکتار می باشد. ذخیره سازی آببندها با ۳۰۰۰ لارو در هکتار، شامل کپور معمولی، کپور علفخوار(آمور)، فیتوفاگ و کپور سرگنده، انجام شد. فاکتور های شیمیایی مانند pH ، EC ،T.D.S شوری COD , ،DO, BOD5کدورت آب یا ، NTU و بعضی فلزات سنگین مثل Pb , Cd , Cr , Zn , Cu به وسیله روش های استاندارد ارزیابی شدند. نتایج بررسی شدند و با مقادیر استاندارد کیفیت آب برای آبزی پروری مقایسه شدند