سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۴۲

نویسنده(ها):

مرتضی رسول رویسی –
مهدی شیخ زاده مرند –

چکیده:

در سا لهای اخیر، سازما نهای دولتی برای بهبود فعالیتهای کسب و کار و افزایش استفاده از کارآیی منابع خود از تخصصهای بخش خص وصی کمک گرفته اند. از این روی سیستم ABC برای محاسبه قیمت تمام شده ی کالاها و خدما ت، یکی از مهمترین ابزار مدیریتی آنها جهت دستیابی به هدف فوق شناخته شده است. شرکت پست جمهوری اسلامی ایران طی سنوات گذشته برای افزایش تعرفه خدمات پستی خود، از سوی شورای اقتصاد م وظف گردید که گزارش روند بهره وری و محاسبه بهره وری کل عوامل را ارایه نمای د. از طرف دیگر به استناد مفاد مواد ۱۳۸ و ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنام هریزی کشور موظف شده است با همکاری دستگاه های ذیربط جهت اصلاح نظام بودجه ریزی از روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده عمده ی خدمات حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم نسبت به تنظیم بودجه سالانه براساس قیمت تمام شده اقدام نماید. در نتیجه برای انجام این مهم، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مطالعه قیمت تمام شده ی خدمات پستی خود را با کمک و همکاری سازمان حسابرسی با استفاده از سیستم ABC به پایان رسانی د. با توجه به بازدید اخیر به عمل آمده از روند اجرای قیمت تمام شده ی خدمات پستی در پست کشور استرالیا و مقایسه تطبیقی آن با روند عملیات اجرایی قیمت تمام شده ی خدمات پست در ایرا ن نقاط قوت و ضعف بکارگیری سیستم قیمت تمام شده براساس سیستم ABC در پست ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. هدف از ارایه ی این مقاله، استفاده از نتایج حاصل از بررسی مقایسه ای سیستم قیمت تمام شده ی خدمات پستی شرکت پست استرالیا با خدمات پستی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران می باشد، که می تواند به عنوان الگویی جهت بهبود نحوه ی محاسبه قیمت تمام شده خدمات پستی در ایران و سایر شرکتهای خدماتی کشور مفید واقع شود.