مقاله مطالعه مقدماتي بررسي اثربخشي آموزش گروهي والدين کودکان اوتستيک بر دانش و ميزان استرس – اضطراب و افسردگي آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه مقدماتي بررسي اثربخشي آموزش گروهي والدين کودکان اوتستيک بر دانش و ميزان استرس – اضطراب و افسردگي آنها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوتيسم
مقاله آموزش گروهي
مقاله آموزش والدين اوتيستيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي آتوسا
جناب آقای / سرکار خانم: شهريور زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه:مطالعاتي که اثربخشي آموزش به والدين را در گروه کودکان اتيستيک سنجيده اند محدود مي باشد. اين پژوهش با هدف بررسي اثر بخشي آموزش گروهي والدين كودكان اوتيستيك بر دانش والدين در مورد بيماري و راه هاي كمك به كودك و ميزان استرس ـ اضطراب ـ افسردگي آنان انجام شده است.
مواد و روشها: در دي ماه ۱۳۸۶از ميان والدين كودكان اوتيستيك كه جهت درمان و توانبخشي فرزند خود به بيمارستان روزبه مراجعه كردند و علاقمند به شركت در جلسات آموزشي گروهي والدين بودند. ۱۲ والد در اين مطالعه شركت كردند. جهت گردآوري داده ها از برگه تاريخچه گيري گفتار ـ زبان، شنوايي، برگه سنجش آگاهي والدين، مقياس افسردگي ـ اضطراب ـ استرس والدين و پرسشنامه ميزان رضايتمندي شركت كنندگان استفاده شد.
نتايج: يافته ها نشان داد اين دوره آموزشي باعث افزايش سطح آگاهي والدين در مورد بيماري و راه هاي كمك به كودك شد (P<0.001) و والدين كيفيت اين دوره آموزشي را در حد مطلوب ارزيابي كردند. كاهشي در ميزان اضطراب، افسردگي و استرس والدين به دست نيامد.
بحث و نتيجه گيري: دوره هاي آموزشي گروهي والدين مي تواند آگاهي والدين را در مورد کودک و درمان آن به طور معناداري افزايش دهد. مطالعات تکميلي با نمونه بيشتر و سنين مختلف پيشنهاد مي شود.