سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا علیجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی همدان
محمدحسین قبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان
مجتبی حیدری – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان

چکیده:

ناپایداری شیبها از مهمترین و خطرسازترین مشکلات زیستمحیطی در مناطق کوهستانی در سراسر نقاط جهان هستند . منطقه گنجنامه و مسیر تلهکابین واقع در جنوب غربی شهر همدان نیز یکی از مناطق خطرساز میباشد . در این مقاله ابتدا سختی گرانیتها با استفاده از چکش اشمیت در صحرا اندازهگیری شده است . با توجه به درزهبرداریهای انجام شده شاخص RQD تعیین و ردهبندی تودههای سنگی به روش Q معین و بر مبنای آن میزانRMRمحاسبه گردیده است . به کمک نرمافزار Dips انواع ناپایداریهای منطقه و علل آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته . در نهایت چند راهکارجهت پایدارسازی شیبهای سنگی و خاکی منطقه پیشنهاد شده است