سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پیمان جعفری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

یکی از رو شهای جدید در کشاورزی پایدار استفاده از خاکپو شهای پل یاتیلن به منظور افزایش راندمان آبیاری و عملکرد، مبارزه با علفهای هرز، آفات و بیماریها، پیش رس کردن محصول، جلوگیری از آلودگی محیط زیست، سله بستن، فرسایش، نوسانات حرارت و رطوبت، تجمع نمک و مصرف شن در سطح خاک می باشد، در کلیه نقاط جهان با موفقیت کامل در کشاورزی بخصوص در رشته سبزیکاری گسترش فو قالعاد های داشته است Nasr- ) (Esfahani, 1991) بیان داشت پوشش پلاستیک شفاف در گرمترین فصل سال باعث ازدیاد گرمای خاک گردید، رطوبت خاک را بیش از ۸۰ درصد حفظ نمود و جمعیت کل میکروب های خاک طی مدت مال چکشی به شدت کاهش یافت. در بررسی آنالیز نمونه های خاک مشخص گردید غلظت ماکرو و میکرو المنت های ,
K20, N, P2 O5 Mn, Cu, Zn, Feافزایش یافتPH خاک به میزان بسیار کم (تا ۵ درصد) تقلیل یافت و نیز تا حدود%۱۸ . افزایش یافت. کشت و کار در زمین هایی که قبلا با ورقه های پلاستیک آفتاب دهی شده بودند باعث افزایش رشد بسیاری از محصولات گردید. (نوروزی و بیات، ۱۳۸۲ ) در آزمایشی چهار مدیریت آب شامل ۱۰۰، ۸۰، ۶۰ و ۴۰ درصد آب موردنیاز به روش آبیاری قطر های و خاکپو شهای پلاستیکی سیاه، برگ خرما، کاه و کلش کنجد و بدون خاکپوش را در گوجه فرنگی اجرا کرده نتیجه گرفتند که درصورت استفاده از خاکپوش سیاه و کاهش میزان آب آبیاری ( ۶۰ درصد آب موردنیاز) میتوان به عملکردی مشابه وضعیت شاهد بدون خاکپوش و آبیاری کامل دست یافت همچنین با ۴۰ درصد آب آبیاری و استفاده از خاکپوش پلاستیکی مشکی کارآئی مصرف آب را می توان ۵۰ درصد افزایش داد. مال چکشی در اول بهار موقعی که هوا شروع به گرم شدن م یکند، تأثیری مثبت در کاهش تبخیر دارد.(Richard Bonanno et al,( 1987 آثار سودمند مال چهای پلاستیکی را حفظ رطوبت خاک، کاهشفشرده شدن خاک، کنترل علفهای هرز، افزایش مقادیر دی اکسیدکربن اطراف گیاهان جوان، کاهش شتشوی کود،
افزایش دمای خاک و کاهش فرسایش بادی و آبی عنوان کردند. غلظت نیترات خاک بعد از برداشت محصول در لایه سطحی خاک (صفر تا ۳۰ سانت یمتری) به طور معنی داری در تیمارهای مالچ افزایش داشته است که احتما لا به دلیل کاهش شتشوی موادغذایی و وجود شرایط گرمتر و مرطوبتر و مناسب برای تحریک بیشتر معدنی شدن نیتروژن بوده است .سینگو و همکاران ١٩٩٦ طی آزمایشی نشان داده اند که کاربرد کودهای دامی قبل از شخم عملکرد خربزه های تابستانه را افزایش میدهد در مصر و هندوستان مصرف کودهای حیوانی در جویهایی که هندوانه کشت می گردد ، از قدیم الایام مرسوم بوده است. در بیشتر مناطق کاشت این محصولات در هندوستان ،کاربرد کودهای ارگانیک با منبع ازت ، فسفر و پتاسیم قبل از کاشت گیاهان خانواده کدوئیان توصیه گردیده ست.
٢٢ نوع و مقدار کود حیوانی یا کود سبز در مناطق مختلف پرورش این گیاهان متفاوت است. پیرس در سال ١٩٨٧تا ٣٤ تن در هکتار کود حیوانی یا کود سبز برای خیار توصیه کرده است. ادی آکا و همکاران در سال ١٩٩٥ ، فسفر را بعنوان موثرترین عنصر در افزایش عملکرد خانواده کدوئیان معرفی کرده اند. آنها در آزمایش خودشان به این نتیجه رسیدند که فسفر به تنهایی در مقایسه با فسفر همراه ازت و پتاسیم ،عملکرد محصول را به مقدار بیشتری افزایش می دهد ، همچنین کاربرد این کود نسبت به کاربرد کپه ای موثر تر می باشد . در این تحقیق از کود حیوانی و کود مرغی بعنوان منابع تامین ازت و فسفر استفاده شده است.