سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود آقاعلی گل – آزما یشگاه واندوگراف – مرکز تحقیقات هسته ای – سازمان انرژی اتمی ایران – ت
محمد محسنیان – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده علوم انسانی
پروین اولیائی – آزما یشگاه واندوگراف – مرکز تحقیقات هسته ای – سازمان انرژی اتمی ایران – ت
علی باقی زاده – آزما یشگاه واندوگراف – مرکز تحقیقات هسته ای – سازمان انرژی اتمی ایران – ت

چکیده:

تحقیق پیرامون مراکز تولید سفال زرین فام به لحاظ اهمیتی که در شناخت ارتباطات اجتماعی و اقتصادی دوران تولید دارد از جایگاه ویژه ای در میان مطالعات مربوط به سفال های تاریخی برخوردار است . در این پژوهش برای تعیین منشا تولید سفال های زرین فام قرون ششم و هفتم، از آنالیز عنصری پیکسی و تحلیل آماری نتایج به روش آنالیز فاکتوری استفاده شده است . نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش تجزیه عنصری روش مناسبی برای تعیین منشا این نوع از سفال ها است