سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمانه شریعت نسب – بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز
عبدالحمید علمداری – بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز
عبدالحسین جهانمیری – بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز
ایمان نوشادی – بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز

چکیده:

تقاضا برای بیس فنل آبه دلیل کاربرد وسیع آن در ساخت پلیکربناتها و رزینهای اپوکسی رو به افزایش است . بیسفنلآ از طریق واکنش کاتالیستی بین فنل و استون تولید می شود و سپس توسط
فرآیند کریستالیزاسیون اداکتیو سرمایشی از مخلوط واکنش جدا میگردد . هستهسازی در یک سیستم کریستالیزاسیون شدیدًا با عرض ناحیه نیمهپایدار مرتبط است . به منظور کنترل فرآیند کریستالیزاسیون برای تولید محصول با خلوص بالا، پراکندگی اندازه محصول قابل قبول و شکل کریستال مناسب، داشتن اطلاعات عرض ناحیه نیمهپایدار ٢ ضروری میباشد . در این تحقیق عرض ناحیه نیمهپایدار در کریستالیزاسیون اداکتیو BPA از محلول بیسفنلآ – فنل در یک کریستالیزر آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته شد. توجه به اینکه حلالیت بیسفنلآ در فنل زیاد است و مقدار آن با دما افزایش مییابد، روش مناسب کریستالگیری از محلول اشباع این ماده فرایند سرمایش میباشد . در این مطالعه فرایند سرمایش در یک کریستالیزر ناپیوسته جهت تولید کریستال بیس فنلآ با اعمال یک منحنی کاهش دمای مشخص دنبال شده است . این آزمایش در ۳ زمان اقامت متفاوت تکرار گردید و توزیع تعداد دانه – ها در هر سه حالت برای محصول و دانههای اولیه اندازه گیری شد و از مقایسه نتایج سه آزمایش سرعت سرمایش ٤/٦٢٥°C/h به عنوان سرعت سرمایش مناسب برای فرآیند کریستالیزاسیون سرمایشی این ماده تخمین زده شد . همچنین در این تحقیق میزان شکست کریستالهای بیس فنلآ بررسی گردید .