سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مرتضی صادق عمل نیک – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و صنایع دانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه ک یفیت یک ابزار اساسی برای سازمان های پ یشرو جهت موفق یت و ا یجاد امت یازات رقابت ی می باشد . سازمان ها و شرکت ها تلاش می کنند که فرهنگ ک یفیت را در راستای افزا یش در جه رقابت پذیری و تام ین رضا یت مشتری در شرکت ها و سازمان ها مستقر نما یند تا بتوانندآ ینده بهتری را برای شرکت خود ورق بزنند .
امروزه اکثر متخصصان و سازمانهای جهانی و مد یران مل ی متقاعد شده اند که برای ارتقاء ک یفیت و توسعه پایدار، د یگر مد یریت سنتی و کلاس یک، پاسخ گوی تغ ییر و تحولات تکنولوژ یک و بازار جهانی و رضایت مشتری و اقتصادی نمی باشد . از طرف د یگر ساختار ها و مکان یزم های حاکم بر روابط و رفتار سازمانی نیاز به انطباق خود با تغ ییر و تحولات تکنولوژ یکی و بازار رقابتی موجود در ساخت و تول ید و خدمات می باشد . در این رابطه نیاز مبرم به بکارگیری فن آوری اطلاعات می باشد . با توجه به اهداف این کنفرانس که فراهم کردن بستری علمی مناسب برای ارائه آخر ین دستاورد های تحق یقات علمی و تکنولوژی و همچن ین ارتباط و تبادل نظر ب ین پژوهشگران و مد یران این رشته می باشد ن یاز به یک سا یتی قوی برای کل یه مد یران و علاقمندان به مسائل ک یفی می باشد . به همین علت درک کافی از فن آوری اطلاعات در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است . در این مقاله تلاش می شود تا وضعیت فناوری اطلاعات در کشور، عوامل تاثیر گذار داخلی و خارجی، اهداف، راهبرد ها و سیاستگذاریها مورد بحث و بررسی قرار گیرد و بکارگیری فن آوری اطلاعات در سطح ملی و ب ین المللی برای مد یران ک یفیت سازمان ها و شرکت ها، پژوهشگران و علاقمندان به موضوع ک یفیت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، و سایت مورد نیاز، نحوه ا یجاد این سایت، ساختار سازمانی مورد ن یاز، و فعال یت هر یک از قسمت ها توضیح داده شده است . همچنیین فهرست های پ یشنهادی برای ا ین سا یت و ش یوه استفاده آن در سطح ملی و ب ین المللی برای عموم ، متخصص ین و مد یران ک یفیت سازمان ها و شرکت ه ای عضو توض یح داده شده است . همچنین در باره فهرست های مقدماتی مورد ن یاز این سا یت مانند اطلاع رسانی، آموزش، ارسال صورت حساب مشتریان، مناقصه گذاری، تشکیل کلاس یا مدرسه مجازی در زمینه کیفیت محصولات و خدمات ، ارتباط با آزما یشگاه ها، استخدام، دورکاری، تجارت و دول ت الکترونیک بحث و بررسی شده است .