سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

منصوره دهقانی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و گروه خاکشناسی
حمیدرضا اولیائی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و گروه خاکشناسی

چکیده:

آترازین از علف ُ کش های بسیار پرمصرف جهت کنترل علف های پهن برگ، قبل و بعد از جوانه زنی در مزارع ذرت می باشد (جونز و همکاران، ۱۹۸۲ ). آترازین غالبًا در آبها ی سطح ی و ز یر زم ینی مشاهده م ی گردد . این علف کش در مح یط پایداری متوسطی دارد . نیمه عمر ا ین ماده ۱ تا ۱۲ ماه می باشد. گرچه گزارش هائی نیز از باقی ماندن آترازین برای دهه های متماد ی
در خاک وجود دارد . پایداری آتراز ین در خاک به چندین عامل از جمله جذب شدن توسط اجزاء معدنی و آلی خاک، جذب به وسیلة گیاه، انتقال از طریق هرز آب و آبشوئی، تجزیه بیولوژیکی، تجزیة نوری، تصعید و تجزیة شیمیائی بستگی دارد ( کلی وکوزکینن، ۱۹۹۰) جذب و واجذب ی آتراز ین در خاک یک فرا یند اصلی است که چندین عامل د یگر را نیز کنترل می نماید. همچنین مکانیسم جذب به طور مستقیم بر رو ی برخی فرا یند ها از جمله آبشوئی وتجز یه تأثیر می گذارد (کلی و کوزک ینن، ۱۹۹۰ ). ماده آلی طبیعی و نوع آن مهمتر ین عامل مؤثر در جذب آتراز ین می باشد (دانلی و همکاران، ۱۹۹۳ ). بنا به عقیدهسلیس و همکاران .( ۱۹۹۷ ) مقدار جذب آترازین به وسیلة مادة آلی عامل مهمتری نسبت به نوع و مقدار رس دارد (لیرد و همکاران، ۱۹۹۴ ) اطلاع از کینتیک ها ی جذب به پیش بینی زمان رسیدن واکنش ها به حالت تعادل و فرا یند ها ی احتمال ی مؤثر کمک قابل توجهی می نما ید. مدل ها ی مختلف همدما ی جذب سطحی از جمله فروندلیچ، لانگ مو یر وتمکین معمو لا جهت تشر یح خصوصیات جذب کلی در یک خاک مشخص در تعادل با دامنة غلظت آلا ینده ها به کار می روند . استان فارس به عنوان
قطب تول ید غلات از جمله گندم و ذرت در ا یران مطرح است. با توجه با کاربرد گستردة آترازین در خاک های این استان اهداف این مطالعه به شرح زیر می باشد:
۱) مطالعه رفتار جذبی و واجذبی آترازین در خاک و
۲) ارزیابی توزیع آترازین در خاک با استفاده از پارامترهای جذبی