مقاله مطالعه – مورد شاهدي ميزان شيوع ازدواج فاميلي در والدين کودکان استثنايي و عادي شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۴۷۳ تا ۴۸۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه – مورد شاهدي ميزان شيوع ازدواج فاميلي در والدين کودکان استثنايي و عادي شهر اهواز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازدواج فاميلي
مقاله معلوليت
مقاله کودک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهري پروين
جناب آقای / سرکار خانم: نمدمالان معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي آذر
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي زاده محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات انجام شده نشان مي دهد که ازدواج فاميلي منجر به افزايش شيوع مرگ ومير نوزادان، ناهنجاري هاي مادرزادي و عقب ماندگي ذهني مي شود. يکي از مهمترين عوامل معلوليت و بروز بيماري هاي ژنتيکي در ايران ازدواج فاميلي است. مطالعه حاضر به منظور مقايسه ميزان ازدواج فاميلي در والدين کودکان استثنايي و عادي صورت گرفته است.
روش بررسي: در اين مطالعه که از نوع مورد شاهدي و در شهر اهواز انجام شده است، ۱۳۴ کودک معلول با ۱۳۴ کودک سالم که از نظر سني و جنسي با آنها همسان بودند مقايسه شدند. متغيرهاي مورد بررسي نسبت فاميلي والدين، سابقه وجود فرد معلول در خانواده، متغيرهاي دموگرافيک والدين و سابقه بيماري ها در مادر و کودک بودند. سپس داده ها با استفاده از آزمون هاي مجذور کاي، رگرسيون لجستيک و تي مستقل تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشان مي دهد که ميزان ازدواج فاميلي در گروه مورد ۷۹٫۱ درصد و درگروه شاهد ۵۷٫۴ درصد بود. در اين مطالعه ازدواج فاميلي، سن مادر هنگام زايمان، سابقه تشنج و سيانوز، سابقه بيماري در حاملگي و سابقه وجود معلوليت در بستگان والدين و تفاوت سني با فرزند قبلي رابطه معنادار با معلوليت داشتند (P<0.05) اما معلوليت با قوميت، نوع زايمان، سابقه زردي نوزادي و تفاوت سني با فرزند بعدي فاقد رابطه آماري معنادار بود(P>0.05) .
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که ازدواج فاميلي مهمترين عامل معلوليت و بروز بيماري هاي ژنتيکي در بين نمونه هاي مورد بررسي بوده است. برخي از اقدامات لازم براي کاهش معلوليت عبارتند از: آگاه سازي جوانان و خانواده ها از مخاطرات ازدواج هاي فاميلي، تسهيل دسترسي به مشاوره ژنتيک قبل از ازدواج و غربالگري پيش از تولد.