مقاله مطالعه مورفولوژي و هيستوپاتولوژي نماتد Pratylenchus pseudocoffeae روي گل داوودي در شهرستان محلات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۳۶۱ تا ۳۷۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه مورفولوژي و هيستوپاتولوژي نماتد Pratylenchus pseudocoffeae روي گل داوودي در شهرستان محلات
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نماتد زخم ريشه
مقاله Pratylenchus pseudocoffeae
مقاله ريخت شناسي
مقاله گل داوودي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت فر عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدديمي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسايي نماتد هاي انگل گياه گل داوودي از گلخانه ها و زمينهاي زير کشت در منطقه محلات در استان مرکزي، طي سالهاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ تعداد ۶۷ نمونه خاک و ريشه جمع آوري گرديد. عمليات استخراج نماتد ها، ثابت کردن و انتقال آنها به گليسرين انجام شد. پس از بررسي هاي ميکروسکوپي، اندازه گيري و ترسيم تصاوير نماتد ها، شناسايي آنها با توجه به خصوصيات مرفولوژيک و مرفومتريک انجام شد. يکي از مهمترين نماتد هاي شناسايي شده، نماتد مولد زخم ريشه گونه Pratylenchus pseudocoffeae بود. بافتهاي ريشه توسط نماتد ها مورد حمله قرار گرفته بودند به طوريکه سبب ايجاد لکه هاي نکروز مشخص و پوسيدگي هاي بزرگ در بافت پارانشيم پوست ريشه شده بود. همه مراحل رشدي نماتد در داخل بافت ريشه مشاهده گرديد. اين نماتد داراي خصوصيات مرفومتريکي به شرح ذيل است: ناحيه سر داراي سه حلقه، شکاف تناسلي در ۷۹ تا ۸۲ درصدي از طول بدن قرار گرفته است، کيسه عقبي رحم کشيده و متماي، دم در نماتد ماده نيمه کروي يا در انتها پهن و گرد، انتهاي دم صاف و فاقد شيار و داراي نماتد نر با کيسه ذخيره اسپرم بيضوي شکل بود، اين گونه به واسطه موقعيت قرارگيري شکاف تناسلي در بدن؛ شکل و نوع دم و شکل سر از گونه هاي مشابهP. coffeae ، P. penetrans و گونه P. gutierrezi متمايز مي شود. اين اولين گزارش آلودگي به اين نماتد در ايران و سومين گزارش اين نماتد بعد از شرح اصلي در دنيا مي باشد.