مقاله مطالعه مورفومتريک تغييرات حجمي وابسته به سن و جنس هسته پوتامن در افراد سالم با استفاده از تصويربرداري به روش تشديد ميدان مغناطيسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۲۳۱ تا ۲۳۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه مورفومتريک تغييرات حجمي وابسته به سن و جنس هسته پوتامن در افراد سالم با استفاده از تصويربرداري به روش تشديد ميدان مغناطيسي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هسته پوتامن
مقاله سن
مقاله جنس
مقاله تصاوير رزنانس مغناطيسي
مقاله مورفومتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدالهي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده نامقي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: هادي زاده خرازي همايون
جناب آقای / سرکار خانم: جغتايي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: نگهدار فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هدف از اين تحقيق بررسي تغييرات حجمي مرتبط با سن و جنس هسته پوتامن و تقارن نيمکره اي آن در افراد طبيعي راست دست است.
مواد و روش ها: اين مطالعه بر روي تصاوير ۱۲۰ MRI فرد طبيعي (۶۰ مرد و۶۰  زن) ۱۵-۶۵ سال در دو گروه سني جوان (زير ۴۰ سال) و مسن (۴۰ سال و بالاي ۴۰ سال) انجام گرفت. آناليز و پردازش مورفومتريک تصاوير برش هاي مغزي با استفاده از نرم افزار Image-J انجام شده و حجم پوتامن بر اساس اصل کاواليري محاسبه گرديد.
يافته ها: آناليزها، کاهش حجمي دو طرفه هسته پوتامن را در اثر سن در دو جنس نشان دادند(P<0.001)  و هسته پوتامن در افراد مسن به طور معني دار کوچک تر از گروه جوان بود(P<0.001) . کاهش حجمي پوتامن در اثر سن در مردان و زنان به ترتيب %۲۰٫۴۹ و %۱۶٫۷۹ بود و تفاوت معني داري در تغييرات حجمي مردان و زنان مشاهده نگرديد. هم بستگي منفي معني داري بين سن و حجم هسته پوتامن وجود داشت(P<0.001) . در هر دو جنس ناقرينگي متمايل به راست در پوتامن مشاهده شد (مردان %۴٫۲۱ و زنان %۳٫۳۲، P<0.001).
نتيجه گيري: کاهش حجمي دو طرفه مرتبط با سن و ناقرينگي متمايل به راست در هسته پوتامن افراد طبيعي مشاهده شد و تفاوت حجمي معني داري بين مردان و زنان مشاهده نگرديد. نتايج حاصله، اطلاعات پايه اي مفيدي در زمينه تغييرات حجمي مرتبط با سن و جنس هسته پوتامن فراهم مي نمايد.