مقاله مطالعه مولکولي و بررسي عکس العمل کلون هاي ني به علف کش گليفوسيت در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در آفات و بيماريهاي گياهي از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه مولکولي و بررسي عکس العمل کلون هاي ني به علف کش گليفوسيت در ايران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله RAPD تنوع
مقاله تجزيه خوشه اي
مقاله گليفوسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديانت مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: شاه نجات بوشهري علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلي زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان مشهدي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنوع ژنتيکي ۳۹ کلون ني جمع آوري شده از مناطق مختلف ايران با استفاده از نشانگرهاي RAPD  بررسي شد. ۱۶ پرايمر مورد استفاده ۱۴۹ باند توليد کردند که ۱۲۳ باند (۸۱ درصد)، چند شکلي نشان دادند. ضريب شباهت ژنتيکي بين کلون ها از ۴۴/۰تا ۸۵/۰ متغير و متوسط شباهت ژنتيکي ۶۰/۰ بود. دندروگرام حاصل از ماتريس شباهت بر اساس داده هاي RAPD، کلون ها را به ۴ گروه اصلي بر اساس محل جغرافيايي آن ها تقسيم کرد. براي بررسي واکنش کلون هاي مختلف ني به تيمار شيميايي و تعيين بهترين زمان براي سم پاشي با گليفوسيت، آزمايشي در قالب طرح کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد و بهترين زمان براي سم پاشي تعيين گرديد. فاکتور ها شامل کلون ني، غلظت گليفوزيت و زمان سم پاشي بودند. کلون هاي مختلف عکس العمل متفاوتي به غلظت هاي مختلف گليفوسيت نشان دادند و سم پاشي در مرحله گل دهي بهترين کنترل را فراهم کرد.