مقاله مطالعه ميتوزي برخي از گونه هاي بخش .Hymenobrychis DC از جنس اسپرس (Onobrychis Miller) در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه ميتوزي برخي از گونه هاي بخش .Hymenobrychis DC از جنس اسپرس (Onobrychis Miller) در ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدد كروموزومي
مقاله Hymenobrychis
مقاله ميتوز
مقاله Onobrychis

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حاج مرادي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: كرميان رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس  Onobrychisيكي از جنس هاي بزرگ تيره Fabaceae است كه از ۹ بخش تشكيل شده است. گياهان اين جنس اساسا در نواحي معتدل شمالي پراکنش دارند، ليکن مرکز اصلي تنوع آنها نواحي شرق مديترانه و جنوب غربي آسياست. بسياري از گونه هاي اين جنس به دليل ارزش تغذيه اي بالا و نيز ارزش زينتي خود بسيار مورد توجه هستند. بخش Hymenobrychis DC. با حدود ۱۵ گونه، يكي از مهمترين بخش هاي اين جنس است. در اين مطالعه عدد کروموزومي پنج گونه از اين بخش،Onobrychis sintenisii Bornm. ،Onobrychis subnitens BornmOnobrychis chorassanica Bunge ،Onobrychis hohenackeriana C. A. Mey.  وOnobrychis michauxii DC.  مورد بررسي قرار گرفت. اين مطالعه، اولين گزارش كروموزومي در مورد اين تاكسون ها در ايران است. همه گونه هاي مورد مطالعه ديپلوئيد بوده، عدد كروموزومي ۲n=2x=14 را نشان دادند.