مقاله مطالعه ميزان تاثير ميسليوم هاي قارچ Aspergillus flavus رشد کرده در سطح مغز ارقام مختلف پسته در توليد آفلاتوکسين B1 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه ميزان تاثير ميسليوم هاي قارچ Aspergillus flavus رشد کرده در سطح مغز ارقام مختلف پسته در توليد آفلاتوکسين B1
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته
مقاله آفلاتوکسين B1
مقاله ميسليوم
مقاله Aspergillus flavus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مقدم مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نعيمي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي ميزان تاثير اسپورها و ميسليومهاي قارچ A. flavus رشد کرده در سطح مغز پسته، در ميزان آفلاتوکسين استحصالي از پسته هاي آلوده، از يك جدايه آفلاتوکسين زاي قارچ A. flavus استفاده شد. بدين منظور يک ميلي ليتر سوسپانسيون اسپور قارچ (به غلظت ۲×۱۰۶ اسپور در ميلي ليتر) بر روي ۲۰ گرم مغز پسته از ارقام مختلف (طرح کاملا تصادفي در سه تکرار) به طور جداگانه در داخل پتري ديش مايه زني گرديد. هشت روز بعد از مايه زني، پس از رشد قارچ و توليد آفلاتوکسين در پسته هاي آلوده، مغزهاي كلونيزه شده به داخل ارلن منتقل شده و پس از تكان دادن آنها با استفاده از شيکر ارلن، در صورت باقي ماندن مقداري ميسليوم در روي مغز پسته ها، اين ميسليوم ها نيز به طور کامل از سطح پسته ها جدا گرديد. سپس آفلاتوکسين توليد شده در مغز ارقام مختلف پسته، به روش BF استخراج گرديد و ميزان کمي آن نيز توسط روش کروماتوگرافي لايه نازک (TLC) و دستگاه دانسيتومتر اندازه گيري شد. در ضمن به منظور مقايسه آفلاتوكسين پسته هاي آلوده شده توسط اسپور قارچ A. flavus ، بدون شستشوي اسپورها و ميسليوم ها از سطح آنها نيز استخراج و اندازه گيري گرديد. به منظور مقايسه اختلاف ميزان توليد آفلاتوکسين B1 در پسته هاي شسته شده و شسته نشده ارقام مختلف، از آزمون t-student استفاده شد. نتايج بررسي هاي آماري نشان دهنده معني دار بودن اختلاف ميزان آفلاتوکسين B1 موجود در پسته هاي شسته شده و شسته نشده مي باشد. به عبارت ديگر با شستشوي ميسليوم ها و اسپورهاي رشد کرده در سطح مغز پسته، آفلاتوکسين B1 توليد شده در مغز پسته کاهش مي يابد.