مقاله مطالعه ميزان تغييرات آنزيم پراکسيداز و فنل کل در ميوه هاي سيب رقم زرد تيمار شده با باکتري آنتاگونيست Pseudomonas fluorescens و قارچ Penicillium expansum عامل کپک آبي سيب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۴۱۹ تا ۴۳۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه ميزان تغييرات آنزيم پراکسيداز و فنل کل در ميوه هاي سيب رقم زرد تيمار شده با باکتري آنتاگونيست Pseudomonas fluorescens و قارچ Penicillium expansum عامل کپک آبي سيب
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله القاي مقاومت
مقاله آنزيم پراکسيداز
مقاله فنل کل
مقاله Pseudomonas fluorescens
مقاله Penicillium expansum

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزايي فرودعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اعتباريان حسن رضا
جناب آقای / سرکار خانم: روستايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق ميزان تغييرات برخي ترکيبات دفاعي گياهي از جمله آنزيم پراکسيداز و ميزان فنل کل در ميوه سيب رقم زرد، پس از مايه زني با يک جدايه آنتاگونيست باکتري Pseudomonas fluorescens و قارچ Penicillium expansum بررسي شد. براي اين منظور از جدايه P. fluorescens F7 که کارايي آن در کنترل بيماري کپک آبي سيب قبلا به اثبات رسيده بود، استفاده شد. استخراج و اندازه گيري آنزيم پراکسيداز و فنل کل به ترتيب در روزهاي سوم، ششم، نهم و دوازدهم پس از مايه زني قارچ عامل بيماري انجام شد. نتايج نشان داد که ميزان فعاليت آنزيم پراکسيداز و ميزان فنل کل در ميوه هاي سيب تيمار شده با تيمار باکتري و قارچ به صورت توام، در مقايسه با تيمار شاهد افزايش معني داري داشت. در اين تيمار بيشترين ميزان افزايش فعاليت آنزيم پراکسيداز و ميزان فنل کل در روز نهم پس از مايه زني قارچ عامل بيماري مشاهده شد. نتايج اين بررسي نشان داد که افزايش در ميزان فعاليت آنزيم پراکسيداز و ترکيبات فنلي، مي تواند دليلي بر القاي اين ترکيبات دفاعي در ميوه سيب توسط باکتري P. Fluorescens باشد.