مقاله مطالعه ميزان دفع آمونياک از مرحله لقاح تا تفريخ تخم ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۹۴ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه ميزان دفع آمونياک از مرحله لقاح تا تفريخ تخم ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي قزل آلاي رنگين كمان
مقاله نمرود
مقاله تفريخ گاه
مقاله دوره جنيني
مقاله آمونياک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرواقفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي توابع كامران
جناب آقای / سرکار خانم: مجازي اميري باقر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالحي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري آزاد ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف بررسي ميزان دفع آمونياک توسط تخم ماهي قزل آلاي رنگين کمان به آب خروجي از تفريخ گاه در طول يك دوره تفريخ تخم انجام گرديد. براي انجام اين کار، در زمستان سال ۱۳۸۴ در مركز ماهي سراي نمرود دو تفريخ گاه تخم ماهي قزل آلاي رنگين کمان با شرايط يكسان انتخاب گرديد؛ در يکي از تفريخ گاه ها حدود ۶۰۰۰۰ تخم لقاح يافته وارد شد و تفريخ گاه ديگر خالي و بدون تخم در نظر گرفته شد. سپس به صورت هفتگي از تخم هاي داخل تفريخ گاه و آب ورودي و خروجي هر دو تفريخ گاه نمونه برداري انجام شد. در طول دوره تفريخ هم زمان با نمونه برداري از آب و تخم, فاكتورهاي فيزيكو – شيميايي آب كه بر تعادل بين آمونياك و آمونيوم تاثير دارند نظير pH، درجه حرارت و ميزان املاح محلول با دستگاه ديجيتالي دقيق اندازه گيري و ثبت شدند. ميزان آمونياک در آب با دستگاه فيلتر فتومتري پالين تست و نيتروژن کل بافت تخم با روش کجلدال اندازه گيري شد. ميزان دفع آمونياک به وسيله توده تخم در هفته هاي نمونه برداري اول تا پنجم (در طول يك دوره تفريخ تخم) به ترتيب ۰۰۰۳/۰±۰۰۱۲/۰، ۰۰۰۵/۰±۰۰۱۹/۰، ۰۰۰۹/۰±۰۰۸۸/۰، ۰۰۱۳/۰±۰۰۸۹/۰ و ۰۰۱۱/۰±۰۰۸۲/۰ ميلي گرم بر ليتر اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که هم زمان با افزايش روند دفع آمونياک در طول دوره تفريخ، ميزان نيتروژن کل در بافت توده تخم با يک روند کاهشي تفاوت معني داري (p<0.05) را در طول اين دوره نشان مي دهد که نشان دهنده دفع آمونياک از فعاليت هاي متابوليسمي ترکيبات آلي زرده تخم مي باشد.