مقاله مطالعه ميزان پايبندي ديني جوانان شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه ميزان پايبندي ديني جوانان شهر اهواز
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانان
مقاله دينداري
مقاله شهر اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آهن كوب نژاد محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي ميزان تقيد به دين در جوانان شهر اهواز است. پرسشنامه سنجش دين داري مسلمانان که بر اساس الگوي گلاک و استارک تهيه شده است، به عنوان ابزار تحقيق استفاده شد و چند سوال به عنوان نظرخواهي از جوانان در مورد وضعيت دين در جامعه به آن افزوده گرديد. پس از تکميل پرسشنامه هاي تحقيق که به صورت مراجعه حضوري به منازل انجام شد، داده ها با رايانه و با نرم افزار  SPSSتجزيه و تحليل گرديد. جامعه آماري شامل ۸۱۴ نفر از جوانان ۲۹-۱۸ سال شهر اهواز است با روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند.
نتايج به دست آمده نشان داد که دينداري جوانان شهر اهواز در ابعاد اعتقادي و عاطفي قوي تر و بر اساس طيف ليکرت، بين زياد و خيلي زياد قرار دارد، اما در ابعاد پيامدي و مناسکي ضعيف تر بوده و نزديک به متوسط قرار دارند و نمره کل دين داري جوانان نيز در حد بالاتر از متوسط و نزديک به زياد به دست آمد.
همچنين از نظر جنسيت در همه ابعاد دين داري، ميانگين نمره جوانان دختر بالاتر از جوانان پسر بوده است.
علاوه بر اين، از ديدگاه جوانان شهر اهواز مهم ترين علت دين گريزي جوانان مشکلات معيشتي و اقتصادي کشور و نارضايتي از مسوولان در اين زمينه است.