مقاله مطالعه ميکروسکوپي تعامل پانوژن – ميزبان در نارون چتري مايه زني شده با قارچ Ophiostoma novo-ulmi که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه ميکروسکوپي تعامل پانوژن – ميزبان در نارون چتري مايه زني شده با قارچ Ophiostoma novo-ulmi
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري مرگ نارون
مقاله نارون چتري
مقاله تعامل پاتوژن – ميزبان
مقاله Ophiostoma novo-ulmi

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عراقي ميرمعصوم
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما كامران
جناب آقای / سرکار خانم: شاخص جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري مرگ نارون يکي از مهمترين بيماري هاي آوندي در چند دهه اخير محسوب مي شود.
هدف: به همين دليل بررسي جنبه هاي مختلف اين بيماري نظير پراکندگي، بيولوژي، بيماريزايي، مديريت و هيستوپاتولوژي بيماري الزامي به نظر مي رسد. از اين رو در راستاي بررسي رابطه پاتوژن – ميزبان اين تحقيق با عنوان بررسي تعامل پاتوژن – ميزبان در نهال هاي نارون چتري مايه زني شده با Ophiostoma novo-ulmi انجام شد.
مواد و روش ها: به محض ظهور علايم پژمردگي و خشکيدگي شاخ و برگ نهال ها، ۸ هفته پس از مايه زني اقدام به تهيه مقاطعي از قسمتهاي پايين شاخه هاي پژمرده و خشکيده گرديد. سپس برش هاي عرضي بسيار نازک توسط دستگاه ميکروتوم تهيه و پس از انجام مراحل مختلف رنگ آميزي، اسلايدهاي ميکروسکوپي از آنها تهيه شد.
نتايج: نتايج بررسي هاي ميکروسکوپي نشان داد که عامل بيماري با گسترش و ايجاد انسداد در آوندهاي چوبي و تخريب عناصر آوندي در فيزيولوژي گياه ميزبان اختلال ايجاد مي کند. همچنين عامل بيماري در انتقال جريان شيره آوندي اختلال ايجاد کرده و منجر به پژمردگي اندام هاي هوايي مي شود. نتايج نشان داد که نهال ها نيز با استفاده از توليد تايلوز و مواد ژلاتيني باعث انسداد آوندها شده و از گستردگي پاتوژن جلوگيري به عمل مي آورند.
نتيجه گيري: مکانيسم هاي بيماري زايي و دفاعي در تعامل بين پاتوژن – ميزبان و نقش آنها در ميزان حساسيت نهال هاي نارون چتري به اين بيماري در اين تحقيق بحث شده است.