مقاله مطالعه ميکروسکپي تمايز بافت بيضه در جنين بز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در ميكروبيولوژي دامپزشكي (پژوهشنامه دامپزشكي گرمسار) از صفحه ۵ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه ميکروسکپي تمايز بافت بيضه در جنين بز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيضه،تمايز،جنين بز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي سيدسجاد
جناب آقای / سرکار خانم: پوستي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: خياط نوري ميرهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه بررسي تمايز ساختارهاي بافت بيضه در جنين بز است. جامعه آماري در اين مطالعه شامل بزهاي آبستن کشتار شده در کشتارگاه صنعتي در طول فصل پاييز و واحد نمونه گيري شامل ۱۰۰ راس جنين جدا شده از رحم مادران آبستن بود. نمونه برداري به روش تصادفي انجام شد. سن جنين هاي جمع آوري شده طبق فرمول ارايه شده توسط گال و همکاران (۱۹۹۴)،  X=2.74Y+30.15محاسبه گرديد. بعد از کالبدگشايي جنين ها از مراحل مختلف سني، نمونه هاي بافت بيضه جهت مطالعه بافت شناسي و انجام مراحل هيستوتکنيک در محلول فرمالين ۱۰ درصد پايدار شدند و بعد از انجام مراحل رنگ آميزي به روش هاي هماتوکسيلين– ائوزين، اسيد پريوديک شيف و تري کروم ماسون، زير ميکروسکوپ نوري مورد بررسي قرار گرفت. داده ها توسط آزمون واريانس يک طرفه (ANOVA)، تست چندگانه توکي (Tukey)، و نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شدند. نتايج مطالعات ميکروسکوپي نشان داد که گنادها در سن ۳۵ روزگي از آبستني، به صورت توده متصل به مزونفروز مي باشد. در سن ۳۸٫۵ روزگي از آبستني، اولين نشانه تمايز بيضه يعني تشکيل سفيد پرده مشاهده شد و در سن ۴۲٫۵ روزگي از آبستني طناب هاي جنسي اوليه شکل گرفت. در سن ۵۰ روزگي از آبستني، شاهد حضور سلول هاي مايوييد دورتا دور طناب هاي جنسي بوديم و در ادامه چند روز از آن سلول هاي ليديک در فضاي بينابيني بيضه مشاهده شد. طناب هاي جنسي تا زمان تولد توسط سلول هاي سرتولي مفروش شده بودند و در مرکز طناب ها، سلول هاي گونوسيت قرار داشت بطوري که تا زمان تولد بصورت لوله توپر مشاهده شد. بر اساس يافته هاي بدست آمده چنين استنباط شد که زمان تمايز بيضه در نشخوارکنندگان متفاوت مي باشد. مقادير بيومتري مورد مطالعه به تدريج با رشد سن جنين، افزايش مي يابد، به طوري که اختلاف معني داري در بين گروه هاي سني مشاهده شد.