مقاله مطالعه ميکروموروفولوژي دانه گرده جنس Trifolium sect. Vesicaria که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۸۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه ميکروموروفولوژي دانه گرده جنس Trifolium sect. Vesicaria
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانه گرده
مقاله تاکسونومي گياهي
مقاله SEM ،Trifolium sect.Vesicaria
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليم پور فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري جواد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جنس شبدر يکي از بزرگترين و مهم ترين جنسهاي تيره بقولات مي باشد که مشتمل بر ۲۵۰ گونه علفي يکساله و چند ساله در قالب ۸ بخش است بين گونه هاي يکساله بخش Vesicaria به ويژه T. tomentosum ،T. bullatum  و T. clusii از نظر خصوصيات اندامهاي زايشي داراي تشابه ريختي بالايي ديده شده که شناسايي و رده بندي آنها را با مشکل مواجه مي سازد.
هدف: مطالعه ريخت شناسي دانه هاي گرده در اين گونه ها اين امکان را داده است تا رده بندي موروفولوژيک 984 Zohary بر روي اين بخش مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد.
روش بررسي: نمونه هاي گياهي مربوط به هفت گونه بخش Vesicaria از نقاط مختلف کشور جمع آوري شدند و با کمک ميکروسکوپالکترونيSEM ، و صفاتي چون طول محور قطبي (P)، طور محور استوايي (E)، نسبت P/E، تزيينات سطح گرده، طول شيار و تزئينات سطح شيار ۳ دانه گرده از هر گونه مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتايج: نشان مي دهد که شکل دانه گرده در کليه گونه ها، استوانه اي بوده و نوع تزئينات سطح اگزين، مشبک (Reticulate) تا چروکيده (Rugose) است. بلندترين طول محور استوايي، مربوط به گونه،T. fragiferum و کوتاهترين، مربوط به گونه T. clusii Gordon & Gren. مي باشد. آناليز صفات نشان مي دهد که صفات طول محور استوايي (E) و طور محور قطبي (P) و تزيينات سطح اگزين فاکتورهاي قابل اعتمادي براي تفکيک گونه هاي مذکور هستند. بر اساس تجزيه خوشه اي و در نظر گرفتن منابع تغييرات، کليد شناسايي گونه ها ارايه گشت.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که، گونه هاي T. bullatum و T. tomentosum که داراي ساختار مورفولوژيکي بسيار مشابهي هستند، بر اساس نوع تزيينات گرده قابل شناسايي هستند. همچنين بر اساس متغيرترين صفات گرده شامل طول محور قطبي (P)، طول محور استوايي (E) و تزئينات دانه گرده که در تشخيص و تمايز گونه ها نقش مهمي را دارند، مي توان به شناسايي تاکسونوميکي ساير گونه ها اقدام نمود.