سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مریم احتشام زاده – دانشجوی دکتری بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس
تقی شهرابی فراهانی – دانشیار بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس
میرقاسم حسینی – استادیار دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز

چکیده:

خواص بازدارندگی شیف بازهای N,N’-Ethylen-bis(salicylidenimine) وN,N’-ortho-Phenylen-bis(salicylidenimine) که به صورت لایه های خودمجموعه ساز بر روی
سطح الکترود مسی اعمال شده بودند با استفاده از طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی در محیط خورندة ۰٫۸۸M NaCl مورد بررسی قرار گرفت و مدار معادل الکتریکی سیستم، با استفاده از نمودارهاینایکوئیست و بد – فاز شبیه سازی شد . پارامترهای حاصل نشان داد که افزایش غلظت بازدارنده در محلول الکلی حاوی شیف باز، علاوه بر افزایش مقاومت انتقال بار، کاهش ظرفیت لایة دوگانه و ظرفیت لایة خودمجموعه ساز را نیز به دنبال دارد و در نتیجه راندمان بازدارندگی با افزایش غلظت بهبود می یابد . ٢٣ رسم شدند و مشخص شد که هر دو بازدارنده از ایزوترم o C همچنین، ایزوترمهای جذب نیز در دمای جذب لانگمور تبعیت می کنند .