سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدکامران مویدی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک
محسن سبزیان – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک

چکیده:

در این مقاله مکانیک آماری کلاسیک دستگاهی شامل N نوسانگر ناهماهنگ نسبیتی یک بعدی بدون اندرکنش با در نظرگرفتن این واقعیت که نوسانگرها تمایز پذیر مـی باشند مورد مطالعه قرارگرفته است . در ادامه کمیتهای ترمودینامیکی دستگاه نظیر انرژی درونی و ظرفیت گ رمایی ویژه در حجم ثابت محاسبه شـده انـد . همچنـین رفتـار ترمودینامیکی دستگاه درحد غیر نسبیتی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که در این حد رفتار سیستم مورد مطالعه در حالت خاص به رفتـار ترمودینـامیکی دستگاهی از N نوسانگر هماهنگ یک بعدی غیر نسبیتی تبدیل می شود