سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ولی اله رامئه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
عبدالمجید رضایی – دانشگاه صنعتی اصفهان
قدرت اله سعیدی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هتروزیس واژهای است در ژنتیک کمی که بهمفهوم برتری هیبریدها در قیاس یا میانگین والدین می باشد و گاهی هیبر یدها نسبت به والد برتر مورد نظر است که دراین صورت به آن هترویلتیوزیس گویند . میزان هتروزیس صفات در تلاقی های مورد مطالعه که بوطر عمده ای تحت تاثیر اثرات غیر افزایشی ژن ها می باشد، تعیین کننده خط و مشی روش های اصلاحی مودر استفاده می باشد و همچنین نقش بسزای در پیش بینی نتایج از پرو ژه های اصلاحی خواهد داشت . در این راستابمنظور تعیین هتروزیس نسبت به والد برتر برای خصوصیات فنولو ژی، مرفولوژی، اجرا عمل کرد و عمل کرد دانه ، تلاقی های دای آلل کامل هشت ژنوتیپ کلزا شامل سه ژنوتیپ تیپ هاره Shiralce, Regent PF7045/91 و پنج ژنوتیپ زمستانه BL2,BLI,Darmor, Ceres, Falcon مورد مطالعه قرار گفت معنی دار بودن مانگین مربعات b1 در روش همین که نمایانگر انحراف F1 از والدها و همچنین متوسط هترزیس می باشد برای صفا ت تعداد روز تا شروع گلدهی ، تعداد روز تا خاتمه گلدهی ، ارتفاع بوته ، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و علمرد دانه مبین متوسط هتروزیس معنی دار برای صات مزبور می باشد میازن هتروزیس برای تعداد روز تا شروع گلدهی از ۹/۵۰-الی۱/۵۰، تعداد روز تا خاتمه گلدهی از ۲/۰- الی ۲/۶۶ تعداد روز تا رسیدن ۸-الی ۱/۲۵، ارتفاع بوته از ۰/۳۷- الی ۲۸/۰۸ سانتی متر ، تعداد غلاف در بوته از ۳۰/۷۰- الی ۳۹/۴۹ طول غلاف از ۰/۷۸ -الی ۰/۳۲ سانتیمتر ، تعداد دانه در غلاف از ۱/۲۳- الی ۴/۶۸ ، وزن هزار دانه از ۰/۹۱- الی ۰/۲۹ گرم و عمل کرد دانه از ۸۵۲/۶۶ کیلو گرم در هکتار متغیر بود . درخصوص میزان هتروزیس برای عمل کرد دانه مقادیر بالای هتروزیس از تلاقی های تیپ رشدی بهاره × زمستانه از جمله Regent x Darmor, Falcon x Regent و Ceres x Shiralee حاصل گردید از آنجایی که مقادیر بالای هتروزیس منفی و معنی دار برای تعداد روز تا رسیدن ناشی از تلاقی ارقام زمستانه × بهاره از جمله تلاقی های Ceres Regent x Darmor ،x Shiralee و Ceres x PF7045/91 بوده است، لذا با توجه به این که زودرسی یکی از اهداف مهم اصالحی کلزا می باشد در نتیجه استفاده از تلاقی های ارقام زمستانه × بهاره کلزا راهکاری مناسب جهت دستیابی به ارقام با طول دوره رویش مناسب با پتانسیل عملکرد دانه بالا محسوب می شود.