سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسیح افقه – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

در این مطالعه بیش از ۱۰۰۰ متر از رسوبات سازند تاربور در سه برش چینه شناسی موردبررسی قرار گرفته است . این برشهای چینه شناسی شامل کوه خانه کت ، چهل چشمه و داریان می باشند مطالعات سنگ چینه ای بیانگر آن است که سازند تاربور از دو بخش زیرین و زبرین تشکیل شده است .
بخش زیرین شامل : سنگ آهکهای متوسط تا ضخیم ستبرا با بقایای رودیست بخش زبرین شامل : سنگ آهکهای توده ای به همراه بقایای رودیست ، شکمپایان و جلبکهای سبز می باشد . بر اساس فرامینیفرهای شناسادی شده سن سازند تاربور کامپانین تا پالئوسن زیرین تعیین شده است .