سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرهاد خرمالی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی ابطحی – استاد بخش خاکشناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

کربنات کلسیم پدوژنیک یا خاکساز در نتیجه فرآیندهای انحلال، انتقال و رسوب در خاک بوجود می آید و تشکیل انواع مختلف آن در خاک ها تابع مواد مادری، اقلیم و پوشش گیاهی است ۱) و ).۲ انحلال کربنـات تحـت شرایط رطوبتی مناسب و فشار CO2 زیاد صورت می گیرد . بـا افـزایش مکش خاک و کاهش فشار CO2 ، کلسیت رسوب می کند (۳) سـخت دانه یا ندول آهک، آویزه یا پندانت، آهک سوزنی شکل و سیتومورفیک از انواع مهم کربنات کلسیم پدوژنیک شناخته شده در خاک ها هسـتند (۴ ، ۵ و.۶).
با شناسایی و مطالعه کلسیت پدوژنیک در خاک می تـوان اطلاعـات بـا ارزشی از ش رایط محیطی حال و حتی گذشته خاک بدست آورد و به ایـن دلیل در مطالعات خاک های قدیمی کاربرد فراوان دارند (۷) ایـن تحقیـق به منظور شناخت انواع مهم کلسیت پدوژنیک و تعیین فرآیندهای تشکیل و پراکنش آنها در خاک های خشک و نیمه خشک آهکـی اسـتان فـارس انجام گردید .