سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رمضایی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
یعقوب لاسمی – مدرس دانشگاه تربیت معلم تهران
سعید جباری – سازمان زمین شناسی کشور

چکیده:

به منظور تعیین رخساره میکروسکوپی و محیط رسوبی نهشته های کربناتی کرتاسه در منطقه هفتادقله ) ۲۵ کیلومتری خاورشهراراک ) ۳ برش زم ین شناسی مناسب از آن انتخاب و بررسی شدند : در شمال خاور، جنوب خاور و دیگری در مرکز منطقه مورد مطالعه . این نهشته ها با همبری آشکار دگرش یبی زاو یه دار بر روی ش یل و ماسه سنگهای ت یره رنگ متعلق به گروه شمشک و باناپیوستگی فرسایشی زیر سنگ آهک های ستبرلایه تا توده ای سنومانین قرار دارد و هم ارز رخساره ا ورگون ین (Urgonian facies) می باشد . نتایج کلی حاصل از مطالعه رخساره های م یکروسکوپی برش های مورد مطا لعه نشان داد که بخش کربناتی نهشته های کرتاسه از ۸ رخساره م یکروسکوپی شامل : وکستون بیوکلاستی ،پکستون ب یوکلاستی ، پکستون پلو ییدی بیوکلاستی ، گل سنگ آهکی ب یوکلاستی ، گر ینستون اا یی دی ،گر ینستون ب یوکلاستی ساخته شده است که در سه گروه محیطی سدی (Barrier) ، لاگون (Lagoon) و دریای باز (Open Marine) قرار می گیرند