سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا اسماعیلی سرشکی – گروه فیزیک دانشگاه ا لزهرا، تهران
رضا ثابت داریانی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران؛ تهران
افشین نمیرانیان – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران؛ تهران، پژوهشکده نانو، پژوه

چکیده:

این مقاله به مطالعه نانوخوشه های سیلیکان بوسیله روش مونت کارلوی پخشی پرداخته است . در این روش مدل ساده ای از نانوخوشه ها به صورت تعریف شرایط مرزی کره، مکعب و بیضی گون غیر قابل نفوذ در نظر گرفته شده است . انرژی و طول پیوند تعداد مشخصی اتم سیلیکان ( کمتر از ده اتم ) بدون در نظر گرفتن الکترونها، در محاسبه شده اند . انرژی پیوند در جعبه کروی کمتراست در نتیجه Tersoff جعبه های کروی، مکعب و بیضی گون با حجمهای مساوی و با در نظر گرفتن پتانسیل تجربی می توان ادعا کرد این سیستمها متمایل به شکل گیری با تقارن کروی هستند . همچنین در مطالعه تاثیر فشار روی طول پیوند برای Si 4 با کاهش حجم طول پیوند نیز کاهش یافت .