سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جمال رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه تهران
داریوش اسماعیلی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مریم شیبی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

مطالعه فابریکهای مغناطیسی حاصل از کانی پارامغناطیس بیوتیت در توده گرانیتوئیدی بروجرد(غرب ایران)با استفاده از تکنیک ناهمسانگردی قابلیت مغناطیس شدگی بر پایه نتایج حاصل ازآنالیز ۸۷۵ نمونه تهیه شده از ۱۴۶ ایستگاه از واحدهای سنگ شناختی اصلی توده به منظور تعین مدل ژئو دینامیکی تشکیل آن، موضوع این تحقیق است.نتایج حاصل نشان میدهدکه توده مزبور، جزو گرانیتوئیدهای پارامغناطیس بوده و میزان ناهمسانگردی از واحد کوارتزدیوریتی به واحد مونزو گرانیتی کاهش می یابد.همچنین شکل بیضوی مغناطیسی در نصف ایستگاهها خطی و در بقیه ایستگاهها صفحه ای می باشد. بررسی فابریکهای مغناطیسی نشاندهنده این است که کشیدگی و استرایک کلی توده مزبور شمال غرب-جنوب شرق بوده که مطابق با روند کلی زاگرس است .