سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شاهسوند حسنی حسین – عضو هیات علمی پژوهشکده علوم محی
مهدیه امیری نژاد – کارشناس بخش تولیدات گیاهی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی جیرف
ثریا پورتبریزی – کارشناس بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر ک

چکیده:

تقسیم میتوز اساس مطالعات بی ثباتی فنوکاریوتیپ, کاریوتیپ گندم نان، نسبت کروموزومهای تلوسنتریک در گندم چاینیز اسپرینگ, وارد کردن ژن چاودار به گندم و ژنهای تحمل به نمک از گونه علف شور به گندم زراعی است. وضعیت یوپلوئیدی و آنیوپلوئیدی هفت لاین آمفی پلوئید جدید تریتی پیرم نسبت به پنج لاین تریتیکاله و چهار رقم گندم معمولی با دستورالعمل آزمایشگاهی تغییر یافته تهیه نمونه میتوز در آزمایشگاه بیوتکنولوژی مرکز بین المللی علوم, تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی کروموزومی روی این آمفی پلوئیدهای هگزاپلوئید
نشان داد اگرچه عدد کروموزومی ارقام گندم هگزاپلوئید دارای بالاترین ثبات یوپلوئیدی ( ۴۲ کروموزوم) بودند ولی تغییرات آنیوپلوئیدی لاینهای تریتی پیرم (۴۵-۳۶ کروموزوم) نسبت به لاینهای تریتیکاله (۴۵-۳۵ کروموزوم) و به ویژه گندم (۴۴-۳۶ کروموزوم) تفاوت معنی داری وجود نداشت که حاکی از کاهش شدت آنیوپلوئیدی لاینهای بین جنسی تریتی پیرم نسبت به اولین نسل پیدایش دومین غله آمفی پلوئید دست ساخت انسان برای مقابلهبا تنشهای محیطی است.