سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا مقدسی – استادیار گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
زهرا اردکانی – دانشجوی دوره دکتری اقتصادکشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق

چکیده:

در این مطالعه نحوه انتقال نوسانات قیمت از تولیدکننده به مصرفکننده در مورد دو محصول گوشت مرغ و تخم مرغ بررسی گردیده است . برای این منظور از قیمتهای تولیدکننده و خردهفروشی این دو محصول در طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ در قالب اطلاعات ماهانه استفاده شده است . مهمترین یافتههای تحقیق موید آن است که نوسانات قیمت در سطح تولیدکننده به شکل متقارن به سطح خردهفروشی منتقل میگردد به عبارت دیگر حساسیت قیمت خردهفروشی نسبت به کاهش و افزایش قیمت تولیدکننده یکسان میباشد .