مقاله مطالعه نحوه توارث و برآورد پارامترهاي ژنتيکي صفات مرتبط با مقاومت به سرما در برنج در مرحله جوانه زني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۳۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه نحوه توارث و برآورد پارامترهاي ژنتيکي صفات مرتبط با مقاومت به سرما در برنج در مرحله جوانه زني
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله مقاومت به سرما
مقاله داي آلل
مقاله جوانه زني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نحوه توارث صفات مرتبط با مقاومت به سرما در مرحله جوانه زني در تلاقي هاي حاصل از داي آلل يک طرفه با استفاده از ۷ ژنوتيپ برنج مورد بررسي قرار گرفت. آناليز واريانس نشان داد که اختلاف معني داري بين ژنوتيپ ها، قابليت ترکيب پذيري عمومي (GCA) و قابليت ترکيب پذيري خصوصي (SCA) براي تمام صفات مورد مطالعه شامل درصد کاهش طول ريشه چه، درصد کاهش طول ساقه چه و درصد کاهش ميزان جوانه زني وجود داشت. معني دار بودن GCA و SCA نشان داد که در کنترل صفات مورد مطالعه به ترتيب ژن هاي با اثرات افزايشي و غيرافزايشي نقش داشتند، اما بالا بودن نسبت واريانس غالبيت به واريانس افزايشي و مقدار پايين نسبت پيشنهادي بيکر، برتري اثرات غيرافزايشي را نسبت به اثرات افزايشي نشان داد. وراثت پذيري عمومي براي صفات کاهش در طول ريشه چه، طول ساقه چه و ميزان جوانه زني به ترتيب برابر با ۸۶، ۶۸ و ۸۱ درصد برآورد شد. برآورد اثرات GCA نشان داد که والد ديلماني به عنوان يک ترکيب پذير عمومي ايده آل براي تمام صفات مورد مطالعه و همچنين والد حسني ترکيب شونده عمومي مناسبي براي صفات درصد کاهش در طول ريشه چه و ميزان جوانه زني بودند. مقدار درجه غالبيت براي صفات کاهش طول ريشه چه، کاهش طول ساقه چه و کاهش ميزان جوانه زني به ترتيب برابر با ۱٫۹۳، ۱٫۲۶، ۰٫۹۹ بود که نشان دهنده فوق غالبيت براي صفات کاهش طول ريشه چه و کاهش طول ساقه چه و غالبيت کامل براي صفت کاهش ميزان جوانه زني بود. برآورد اثرات SCA نشان داد که تلاقي حسني × ندا به عنوان يک تلاقي مطلوب براي مقاومت به سرما در هر سه صفت بود. در اين تلاقي علاوه بر SCA معني دار، هتروزيس برآورد شده نيز معني دار بود. يک استنتاج کلي که مي توان از اين نتايج به دست آورد اين است که تلاقي هايي که حسني و ديلماني يکي از والدين آنها بودند، اثرات SCA مطلوبي براي تمام صفات نشان مي دادند و در نتيجه از اين دو والد مي توان در پروژه هاي اصلاحي استفاده نمود.