سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهناز قائد رحمت – دانش آموخته کارشناسی ارشد
رجب چوکان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
مجید زمانی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور بررسی قابلیت توارث و نحوه عمل ژن های عامل مقاومت به سیاهک معمولی در ذرت دو لاین مقاوم K1264/1 و K47/2-2-21 با دو رقم حساس K3304/1-2 و K47/2-2-1-3-31 به صورت K1264/1×K47/2-2-1-3-31 ،K47/2-2-21×K3304/1-2 ،K1264/1×K3304/1-2 تلاقی داده شدند . نتاج BC2 ،BC1 ،F2 ،F1 تولید و همراه با والدین در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج کشت گردیدند. آلودگی به صورت مصنوعی با اسیور قارچ Ustilago maydis انجام گردید. برای ایجاد آلودگی، ۱۰-۷ روز بعد از ظهور تارهای ابریشمی با ایجاد زخم در نوک بلال س ه میلی لیتر از سوسپانسیون اسپوریدی قارچ توسط سرنگ ترزیق شد و در نهایت شدت بیماری ثبت شد . تجزیه داده ها با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل ها صورت گرفت. آزمون مقیاس وزنی نشان داد که مقاومت به سیاهک ذرت بوسیله اجزای افزایشی، غالبیت و اپی ستازی بویژه افزایشی × افزایشی، غالبیت× غالبیت و به میزان کمتری توسط اثرات افزایشی × غالبیت کنترل می گردد. متوسط وراثت پذیری عمومی و خصوصی برای شدت بیماری به ترتیب ۸۰ و ۵۷ به دست آمد . همچنین حداقل تعداد ژن کنترل کننده مقاومت نیز بین ۶-۱ برای چهار رقم فوق برآورد گردید.