سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا جاوید –

چکیده:

این پژوهش با هدف مطالعه نظام برنامه ریزی در شرکت ملی گاز ایران وارزیابی میزان انطباق پذیری آن با نظام برنامه ریزی هوشین به منظور ارتقاء سطح برنامه ریزی در این شرکت انجام شده است . تعاریف، مراحل اساسی ونحوه مدیری ت کردن هوشین کانری رابه عنوان یک نظام برنامه ریزی موفق ویک جزء اساسی در مدیریت مدرن ژاپنی بر اساس مطالعه وبررسی بیش از بیست مقاله علمی ارائه وتشریح نموده وسپس با توجه به ویژگی های هوشین کانری وروش تجزیه وتحلیل آماری فاکتور آنالیز، مدلی را برای سنجش و انداز ه گیری اثر بخشی سیستم برنامه ریزی شرکت ملی گاز ارائه می نماید . بابکارگیری این مدل می توان ضمن ارزیابی اثر بخشی برنامه ریزی شرکت ملی گاز، نسبت به رفع مشکلات وایجاد بهبودهای جهشی اقدام نمود . همچنین این مدل می تواند برای سنجش نظام برنامه ریزی سازمان های دیگر نیز به عنوان یک الگو مورد استفاده قرار گیرد . این مدل در واحد مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران با تکیه بر دیتای حاصل از رویکرد پیمایشی از طریق پرسشنامه وتجزیه وتحلیل آماری فاکتور آنالیز ( مؤلفه های اساسی ) و اندازه گیری ویژگی های مذکور واجر اء آزمون های آماری مورد آزمایش قرار گرفته ومشخص گردید که وضعیت نظام برنامه ریزی در شرکت ملی گاز از نظر مطلوبیت،از حد متوسط پایین تر است وتا حد مطلوب فاصله زیادی دارد . همچنین پیشنهاداتی به منظور ایجاد بهبود ارائه گردیده است .