سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمود مرادی – دانشگاه شیرازبخش فیزیک دانشکده علوم
حبیب اله شهری – دانشگاه شیرازبخش فیزیک دانشکده علوم
محمدرضا فرهمند – دانشگاه شیرازبخش فیزیک دانشکده علوم

چکیده:

نظریه تابعی چگالی وزنی اصلاح شده یک نظریه مفید و کارامد برای محاسبه خواص ترمودینامیکی مواد است . این نظریه نسبت به نظریهای مـشابه دیگـر تـابعی چگالی از سادگی بیشتری در محاسبات برخوردار است . برای کار با این نظریه فقط به تابع همبست ه مستقیم دو ذره ای مایع همگن نیاز می باشد و در نتیجه هر چـه تابع همبسته مستفیم دقیقتری را در محاسبات به کار ببریم نتیجه قابل قبول تری برای انرژی بد ست می آید به همین جهت در ایـن مقالـه از تقریـب روت بجـای تقریب پرکس – یویک استفاده شده است . در ادامه انرژی آزاد برای چگالیهای مختلف با توجه به تقریبهای به کار رفته برای تابع همبسته با نتایج شبیه سازی مونت کارلو مقایسه شده است و نتایج نشان می دهد که بهترین جواب مربوط به تقریب تابع همبسته روت می باشد