سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مهدی فجرک – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه شهید چمران اهواز
بهرام علیزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
هرمز فلاوند – رییس اداره زمین شناسی بنیانی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

کروماتوگرافی روشی است که در سال های اخیر جهت ارزیابی سیستم های نفتی بسیار مورد نظر گرفته است. مخازن بنگستان پس از آسماری بیشترین میزان نفت موجود در فرو افتادگی دزفول را دربر می گیرند. به همین منظور نفت مخزن بنگستان میدان نفتی مارون که یکی از میادین عظیم موجود در دنیا می باشد و برای اولین بار مورد مطالعه قرار گرفت. آنالیزهای مقدماتی ژئوشیمیایی شامل آسفالتن گیری و کروماتوگرافی ستونی بر روی نمونه های نفتی انجام و درصدبرش های هیدروکربنی در آنها مشخص گردید. نتایج در این مرحله نشان داد که نفت این مخزن از نوع پارافینی- پارافینی نفتنی می باشد. سپس با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی (GC)، نمونه ها مورد آنالیز قرار گرفته و ایزوپرنوئیدهای پریستان و فیتان در کروماتوگرام ها شناسایی گردیدند. نتایج نشان دهنده این مطلب بود که نمونه های نفتی مورد مطالعه در یک محیط احیایی دریایی و از کروژن نوع II مشتق شده است. این نفت دارای بلوغ حرارتی بالائی وبده و تحت تاثیر فرایندهای تخریب بیولوژیکی و فرایندهای آبشویی قرار نگرفته است. به طور کل مشخص گردید نفت های مخزن بنگستان میدان نفتی مارون ا نوع پارافینی با بلوغ بالا بوده که از سنگ منشا دریایی و تحت شرایط احیایی مشتق گردیده اند.