سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مجید جعفریان – استاد گروه شیمی ، دانشکده علوم ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجتبی سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیمی ، دانشکده علوم ، دانشگاه صنعتی خواجه

چکیده:

در مطالعه انجام شده هنگام استفاده از بازدارندة ) ) phs -٤ شاخه کاتدی منحنی پلاریزاسیون تاحدی پلاریزه می شود و آزاد شدن H2 بر روی سطح استیل با مشکلات بیشتری صورت می گیرد
که مربوط به بلوکه شدن سطح الکترود می باشد که افزایش مقدار βc تاحد ٠/١٣٧٨v/decad را بدنبال دارد . همچنین مقدار ) OCP پتانسیل مدارباز ) بسمت مقادیر منفی تر جابجا می شود که
نشان دهنده اینست که این بازدارنده بطور غالب واکنش کاتدی را فرو می نشاند . روند کاهش دانسیته جریان خوردگی از ٥٧/٧١ µAcm -2 تا ١٢ µAcm -2 در غلضت ٨٠٠ ppm از بازدارنده
بیانگر تاثیر نسبتا ً خوب بازدارنده مورد مصرف دارد که راندمان بازداری %٧٩/٢ را نشان می دهد . ( phs -٤( منحنی های امپدانس وجود دو ثابت زمانی را نشان می دهد که با توجه به توانائی مولکول درجذب سطحی بر روی سطح استیل ازطریق اتم N در گروه آمینو نیمدایره موجود درناحیه فرکانس بالا ) ) HF در منحنی Nyquist بیانگر تشکیل فیلم سطحی می باشد و نیمدایره ناحیه
فرکانس پائین ) ) LF به فرایندهای فاراده ای که بر روی سطح فلز از طریق منافذ و نقص های فیلم Boukamp رخ می دهد نسبت داده می شود . نتایج شبیه سازی مدار معادل با استفاده از نرم افزار بصورت Rs(C1[R1(C2R2)]) بدست آمد که مقادیر C1 و R1 مشخصات فیلم بوجود آمده را ارائه می دهد و بترتیب برابر ٧١/٨ µf و ٢٠٣٥ Ω می باشد