سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش بررسی مشکلات شبکه‌های آبیاری ، زهکشی و مصرف بهینه آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان جعفری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف امکان افزایش راندمان مصرف آب و تولید در زراعت طالبی با استفاده از طرح آمار اسپیلت پلات فاکتوریل در سه تکرار و به مدت ۲ سال زراعی در ورامین اجرا گردید. که در آن فاکتور اصلی در دو سطح شامل استفاده از پوشش نایلون و بدون پوشش نایلون و عامل فرعی فاصله ردیفها و بوته ها به ترتیب شامل دو اندازه ۱/۵ و ۳ متر و سه اندازه ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ سانتی متر که تواما بصورت فاکتوریل در شش کرت فرعی اعمال گردید. طول کرتهای آزمایشی ۴/۵ متر و در هر کرت دو خط کشت شد میزان آب آبیاری در کشت با نایلون و بدون نایلون به ترتیب حدود ۲۰۰۰ و ۳۵۰۰ متر مکعب و دفعات آبیاری در آنها به ترتیب ۷ و ۱۳ بود. نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از پوشش نایلون در جویها باعث افزایش معنی داری در راندمان مصرف آب شد علاوه بر این باعث کنترل بهتر علفهای هرز گردید ولی روی عملکرد اثر معنی داری نداشت. اثر فاصله بوته ها روی عملکرد و راندمان مصرف آب در سطح یک درصد معنی دار شد. ولی فاصله پشته ها اثر معنی داری روی عملکرد و راندمان مصرف آب نداشت. رتبه بندی میانگین عملکرد در بین تیمارها نشان داد که بیشتر راندمان مصرف آب معادل ۷/۰۵ کیلوگرم در متر مکعب مربوط به کرت با پوشش نایلونی و فاصله بوته ۵۰ سانتی متر می باشد.