سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود بانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
محمد غلامی بالادزائی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده:

امروزه سرمایه گذاران بیش از هر زمان دیگر خواهان ارزش سهام هستند تئوری مالی از مدتها پیش هدف نهایی شرکت ها را حداکثر کردن ارزش سهام بیان داشته اند در شرایط کنونی یکی از مسائل عمده پیش روی واحدهای اقتصادی عبارت است از تفاوت و فاصله قابل ملاحظه ای بین ارزش انعکاس یافته در ترازنامه و ارزش روز بازار واحد اقتصادی می باشد علل عمده این تفاوت محرکه هایی است که منشا ارزش افرینی برای واحد اقتصادی است ولی در دفاتر و حسابها منعکس نمی شوند از جمله این عوامل می توان دانش سازمانی میزان رضایتمندی مشتریان نواوری در عرضه محصولات روحیات و وفاداری کارکنان را نام برد که هیچ یک به رقم و ریال تبدیل نمی شوند و در دفاتر و صورتهایم الی انعکاس نمی یابند عدم انعکاس عمده ترین منشا و محرکه های ایجاد ارزش واحد اقتصادی موجب شده است که گزارشها و شاخصهایمالی موجود به تنهایی نتوانندبیانگر ارزش واحد اقتصادی باشند د رتحقیق حاضر تاثیر انتشار سهام به عنوان یکی از راههای تامین اعتبار بر شاخصهای سرمایه فکری کارایی سرمایه انسانی، فیزیکی و ساختاری مورد ارزیابی قرارگرفت که حوزه زمانی تحقیق سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ و حوزه مکانی آن شرکتهای پیذرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران است که در نهایت مشخص شد رابطه معناداری بین انتشار سهام و سرمایه فکری وجود دارد.