سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کیومرث مظاهری – استادیار بخش مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی – بخش مهن
سیدعبدالمهدی هاشمی – دانشجوی دکتری مکانیک مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی

چکیده:

در عمده مطالعاتی که تاکنون روی ناپایداری دتونیشن صورت گرفته ازمدل سینتیکی یک مرحله ای برای واکنش احتراق استفاده شده است.مکانیزم واقعی در فرایند احتراق ازواکنش های زنجیرهای تشکیل شده است. که در یک دسته بندی کلیعبارتند از زنجیره آغازی، زنجیره پیشروی، زنجیره شاخه ای و زنجیره پایانی از آنجا که زنجیره های آغازی نقش مهمی را در این مکانیزم ایفا می کنند، این مقاله به بررسی نقش زنجیره آغازی بر ناپایداری دتونیشن (Detonation)در محیط های گازی می پردازد. بدین منظور از یکمدل سینتیکی چهارمرحله ای جهت مدل کردن واکنش احتراق استفاده شده است که بیانگر نمای کلی یک مکانیزم زنجیره ای است. در این مطالعه، اثر کاهش نرخ واکنش آغازی با افزایش انرژی اکتیواسیون این واکنش بر ناپایداری دتونیشن بررسی میشود. با افزایش انرژی اکتیواسیون حالت های پایدار، ناپایدار با نوسانات ساده، ناپایدار با نوسانات چندگانه و بالاخره میرایی دتونیشن مشاهده می شود. نتایج حاصله تفاوت زیادی را نسبت به نتایج که با استفاده از مدل یک مرحله ای بدست می آید نشان میدهد. که مهمترین آن پیشگویی میرایی دتونیشن است که مدل یک مرحله ای قادربه آن نیست.