سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید قناعت شعار – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی
نجمه نبی پور – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی
محمدمهدی طهرانچی – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی
سیده مهری حمیدی – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

پاسخ امپدانسی نامتقارن (AMI) به دلیل بهبود بیشتر کارایی حسگرهای میکرومغناطیسی از نظر حساسیت میدانی و خطی بودن دارای اهمیت بسیار است . این رفتار برای نوارهای آمورف Co68.15Fe 4.35Si 12.5B15 پردازش شده با لیزر پالسی Nd:YAG با طول موج ۱۰۶۴ nm و با تغییر پارامتر نرخ تکرار پالس، در هوا و طی اعمال میدان مغناطیسی طولی ۳ Oe بررسی شده است . نتایج نشان دهنده آن است که علیرغم برخورداری نمونه خام از مقدار ناچیز ضریب نامتقارنی ، رفتار پاسخ امپدانسی نامتقارن در نرخ تکرار پالس مختلف به یک شکل ظاهر نمی شود؛ در حالیکه با اعمال میدان مغناطیسی ضعیف حین پردازش لیزری رفتاری همسان به صورت القای میدان ناهمسانگردی دیگری در نمونه ها و ظهور عدم تقارن در منحنی MI حول میدان مغناطیسی صفر دیده می شود . تفاوت در پاسخ امپدانسی نامتقارن در نرخ تکرار پالس لیزری را می توان به ناهمسانگردی متفاوتی که به ازای شرایط پردازش مختلف حاصل می شود، نسبت داد .